HomeDuur graan meer werk?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 821.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

22
1
op het brood den grondbezitters moet te hulp komen,
die te vroeg op een altijd rijzende grondrente hebben
gerekend.
Wie die maatregel wil aanbevelen op zoo zwakke `,
j gronden als de meeste protectionisten doen, maakt
g zich schuldig aan zelfbedrog of onderschat de scherp-
zinnigheid van het volk. 7 ··
· Meer dan vroeger is dit volk thans de beschikker i
van zijn eigen lot, en de eerstvolgende verkiezing J
zal uitspraak doen over de vraag, of die beslissing
in zijn handen veilig is. Het kan zijn dat het zich ` ^
laat verleiden, maar dan zeg ik met den Heer DE K
BEAUFORT: wanneer deze verkiezing is de zegepraal
van het protectionisme, dan zal later nog wel een
onpartijdig geschiedschrijver opstaan, die zal getuigen
dat de Tweede Kamer, voortgekomen uit een beperkt
kiesrecht, de belangen van het volk beter heeft weten _ Q
te behartigen dan die, welke het uitgebreide kiesrecht
ons gaf.
Jarenlangen strijd heeft het gekost eer deze be- .
teekenende uitbreiding van het kiesrecht tot stand «
· kwam en de grootste tegenstand kwam van hen, die
van oordeel waren, dat het volk onbevoegd was zeliï
" standig over zijn belangen te oordeelen. - ·
Zal deze eerste verkiezing hen in ’t gelijk stellen? j'
Het zou geen reden zijn om de gedane stap te ‘l
. betreuren die, ongeacht de gevolgen, moest worden
gedaan als voldoening aan een eisch om recht, maar " J
wel een teleurstelling voor hen, die van het ge-
zond verstand van het volk een betere gedachte
hadden. _ g
De leider der anti-revolutionaire partij, die enkele
jaren geleden ,,den stand der landheeren overbodig"
noemde, gaat thans in naam der democratie, zijn
kleine lui_jden spannen voor den wagen van diezelfde
landheeren, die nu noodzakelijk genoeg schijnen om .
~ 5