HomeDuur graan meer werk?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 820.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

21 , pj
ondergaan? Gelooft men dan, dat elke werkgever,
hetzij in industrie of ambachten, dadelijk geneigd en "
in staat zou zijn, dat hoogere loon uit te betalen?En _
zouden hier de arbeiders niet het kind van de reke-
E ning zijn, wanneer zij zich gedachteloos hadden laten .,Q
I meeslepen door de protectionistische visioenen, die ·
tegen een critisch onderzoek niet bestand zijn?
{ Niet bestand, evenmin als de vorm, waarin op
N het anti-revolutionair program deze eisch voorkomt,
‘ bestand is tegen de rekenmethode van Prof. D’ AULNIS,
. ­ die tot uitkomst verkreeg, dat bij het daar voorge-
stelde invoerrecht niet alleen van het voorgestelde
,7 pensioenfonds niets zou kunnen komen, maar dat er
zelfs nog niet genoeg zou zijn om de vleeschaccijns j
af te schaffen. « Z
Meer dan zwak is de aanprijzing van deze brood- jï
belasting 1net een beroep op het voorbeeld van andere
ï landen en op daar ondervonden resultaten. j
Ook daar heeft men evenals hier, voor- en tegen-
L standers, menschen die er door bevoordeeld en anderen
' die er door benadeeld zullen zijn, en nu hangt het g
er maar van af bij wien men zijn inlichtingen inwint en
2 door welken bril men kijkt. Voor den voorstander is
j alles wat daar te prijzen valt een vrucht van het
. protectionisme, terwijl de tegenstander meent dat nog
te onderzoeken is in hoever daar verband tusschen
, bestaat. ·
O Een beroep op toestanden in andere landen heeft
bij het beoordeelen dezer kwestie niet de minste
, waarde, omdat die toestanden hemelsbreed verschillen.
Wij hebben de zaak te beschouwen naar Nederlandsche
toestanden en daarnaar alleen; en daarmede rekening
'V houdende, ons zelven af te vragen of het algemeen
j, belang gebaat kan zijn wanneer ons volk, dat ondanks
alle protectie, toch 1HCt zijn graan-behoeften van het
buitenland zal afhankelijk bli_jven, met een belasting
a