HomeDuur graan meer werk?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 825.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.93 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

‘ «. 4;- -4;- -4..: .-;--,-- -.--,---. m.--.....-.......-.-...1 _ »
ä;
5 ·
4
19
najaar grootor om hot aanbod in hot voorjaar grootor
word. Dat Wil zoggon, dat duur voo moost wordon
gokocht, om in ’t voorjaarjgoodkoop woor to vorkoopon
on hot gotal bouwbooron, dat hot voordooligor vond,
om hun stroo oonvoudig to vorkoopon im plaats van
I hot aan don grond torug to govon in don vorm van ‘
most, oom gotal, dat toch al vool to groot is, zou op E
» · bodonkolrjko Wijzo toonomom.
· Do voohondorij zal altijd oom groot godoolto van E,
ï onzon landbouw uitmakon on do prijzon van zuivol
on vloosch zullon niot vvordon bohoorscht door oonigo
e uitbroiding van don graanbonvv. En toch hooft mon
dit zoo lang horhaald, dat in sommigo strokon do
voohoudors hot zijn gaan goloovom on zoo groot is
hun goloof, dat zij do vorhoogdo prijzon voor hot voo-
voodor mot blij gomood gaan offoron op hot altaar
dor protoctïomiston, mot do moordoro uitgavon, dio ook i
zlj hobbon to doom voor hun duurdor brood on dat
van hun arboidors, dat zij in don vorm van vorhoogd
arboidsloon hobbom to botalom. VVant wio zal durvom
boworom, dat van dio _jammorlijk lago loonom oon
V bolastimg van f 25 por gozin nog Wol af kan?
Waarlijlï, do voohoudors hobbon Wol lots andors to
I doon om hun mooiolljk bostaan to rokkon, dan zich
- voor dat spol to laton to gobruikon, om moo to zin-
_ gom in hot koor dor avorochtsto landbonwhoschormors.
"‘ Moor Work door duurdor graan! Waar moot dat
·, toch vandaan komon!
I Hot is oon onopgolosto vraag, waarop ik gaarne oons
K, oom antwoord had in Wolkon vorm dio grootoro vraag
naar work zich zal oponbaron. Door oon algomoono
4 = rljzing van do arboidsloonon of door oon vormindorimg
. ` van hot aantal Workloos rondloopondo arboidors?
· Is alloon dit laatsto hot goval, blijvon do loonom
constant on vvordon alloon do lodigloopondo arboidors
aan ’t work gozot, dan zou oon ornstïgo maatschap-