HomeDuur graan meer werk?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 822.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

, K
16 _ ,
; r
spiegelen van de daaruit volgende welvaart. En nu
wensch ik toch te vragen, of dat bescheiden doel in
eenige verhouding staat tot het brutale middel en of `
· wij hierbij niet komen op het terrein van de heide- °
ontginning. Op dit gebied is nog veel te verrichten
misschien, maar de weelde, om graan van onzen eigen
bodem te eten zou toch al te groot zijn, wanneer dat " uw
· graan ons te staan kwam op een prijs, tweemaal i
hooger, dan waarvoor wij het in het buitenland kun- dj
nen koopen. "’
Dat doen verstandige huishoudsters niet. ' °¤ 4
En gesteld al, dat eenige Hectaren in gebruik wor- s
den genomen door die algemeen hoogere prijzen, zal ? A
dat de welvaart brengen? Wat stelt men zich voor
van de levenspositie van de arbeiders, die op der- r
gelijke gronden, die thans het bebouwen niet waard
zijn, het meest primitieve bestaan hebben te leiden?
Om heidestreken te ontginnen, moet men middelen E
kiezen in overeenstemming met het doel, maar daar- l
voor gaat men niet de levensvoorwaarden van het ·
geheele volk verzwaren.
Verlies aan werk, zoover ik zie, is het eenige wat
graanrechten ons brengen zullen.
Verlies, waar die uitbreiding der graancultuur, wan-
neer zij komt, alleen zal gaan ten koste van andere
cultuurgewassen, die meer werk vereischen. O
Verlies, waar zij het bestaan van suikerfabrieken, ,
aardappelmeelfabrieken en andere industriëen in groote
moeielijkheid zal brengen. l'
Verlies voor onze uitbreidende scheepvaart en handel j X.
en daartegenover, een zeer betwistbare bewering, dat ,1 E,
weiland in bouwland zal worden veranderd wat, ge- j F
steld dat het waar is, een zeer twijfelachtig voordeel •
zal zijn; IJ,
een gefantaseerde uitbreiding van onze gecultiveerde
gronden ­ die - niet zal komen zonder een prijs-