HomeDuur graan meer werk?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 802.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

W J
1
14
ongeschikt, de boeren hebben er geen verstand van, j
het noodige kapitaal ontbreekt hun, het gebruiksrecht
van den grond is veel te onzeker, de boerderijen zijn
er niet voor ingericht en al die bezwaren, die nog *
met verscheidene andere kunnen worden aangevuld,
worden niet aan kant gezet door een matige verhoo- l
ging van den graanprijs. ‘ jr
En ,,1natig" moet immers het invoerrecht zijn! ;·
Maar laten wij den prot. maar een 1000 of wat F
Heetaren grasland ter beploeging geven, zelfs meer T
dan in redelijkheid kan worden verwacht. Ligt hier " `
dan de winst, die de belasting van alle N ederlandsehe [
arbeidersgezinnen met f 25 per jaar tot een weldaad j
zal maken? Met het tegendeel te beweren, heb ik mij
indertijd de eer van de diepe minachting van alle i
prot. op den hals gehaald en toch neem ik niets terug
van hetgeen ik daaromtrent vroeger heb gezegd.
Clnvoorwaardelijk geef ik toe, dat op bouwland meer
arbeidsloon wordt uitbetaald dan op weiland en toch ‘
zou dit meerdere arbeidsloon de werkloosheid niet
doen verminderen. i `
Het vraagstuk van de werkloosheid wordt niet
uitsluitend beheerscht door de meer of mindere hoe- u
veelheid werk, die in een _jaar te verrichten valt, j
daar komt nog een geheel andere factor bij in ’t spel
en dat is: de meer of minder gelijkmatige vraag *
naar arbeid. En wat is nu in hoofdzaak dat meer- F
dere werk op het bouwland?
Een tijdelijke vraag bij ’t wieden en het oogsten, (
een oproeping van arbeiders als de oogst begint, om {
hen, als ’t laatste voer is binnengereden, de straat J
op te _jagen, vooral nu- machinaal wordt gedorscht.
ln de veehouderij is de arbeid veel gelijkmatiger
over het geheele jaar verdeeld en dat verklaart de '
over ’t algemeen betere arbeiderstoestanden in vee-
houderijstreken. Niets werkt slechter op het moreel
z
1
l