HomeDuur graan meer werk?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 840.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.97 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

l
uitgevoerd en dan is de lijst niet lang. Het is tarwe,
rogge, gerst, haver, boekweit, lijnzaad en koolzaad,
en de stoutste wenschen der prot. moeten vervuld
zijn, wanneer de prijzen van al deze artikelen naar
boven worden gedreven.
Wat zal van deze prijsverhooging het gevolg zijn?
Waarschijnlijk een uitbreiding van de teelt van tarwe V jè,
en haver, maar zoo zeker is dit nog niet, omdat dit la
natuurlijk afhangt van den prijs van andere landbouw- p,
producten. Maar aangenomen dat dit zoo is, waar zal i`?
die meerdere tarwe en haver op geteeld worden? ii
,,0p land, dat tegenwoordig voor het telen van andere
gewassen gebruikt wordt, op tegenwoordig weiland,
dat dan omgeploegd zal worden_ en op thans onge-
bruikte gronden," zeggen de protectionisten. En waar
zit nu dat meerdere werk, dat het brood van de
arbeiders zoo smakelijk zal maken?
Waar die meerdere tarwe en haver geteeld zal
worden, op het tegenwoordige bouwland moet het zelfs
voor niet­deskundigen duidelijk zijn, dat een groote
vermindering van arbeid van die uitbreiding het ge-
volg zou zijn.
Van alles wat de bouwboeren tegenwoordig telen
is geen enkel product, dat minder arbeidsloon vereischt
dan juist stapelproducten als deze, vooralsinds machi-
naal wordt gedorscht. Mosterdzaad, karweizaad, erwten,
l boonen, suikerbieten, aardappelen, alles vereischt meer ,l
handenarbeid en wie zal toch ontkennen, dat een uit- ti
breiding van den graanbouw met een bijna evenredige [
inkrimping van deze producten zal gepaard gaan.
De tarweteelt is door de lagere prijzen in verhou-
ding tot de andere vruchten ongeveer 50000 Hekt.
ingekrompen. Maar van die Hekt. is geen weiland ;
gemaakt; hier en daar is dat het geval, maar daar jl
tegenover staat weer, dat op andere plaatsen weiland is I
omgeploegd, zoodat de verhouding weinig is veranderd.