HomeDuur graan meer werk?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 847.83 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

. l
F
10 T
geloof. Dat geloof moge hem al niet de kracht geven E
om bergen te verzetten, het stelt hem toch in staat, {
om stoute stukken =uit te halen. j
De heer ZIJP =had, bij de behandeling .der motie
DOBBELMAN, deze bestreden met de juiste opmerking,
`dat‘ de veehouders door graanrechten in nogslechter ä
conditie zouden komen, wegens het duurdere veevoe- P
der en zich daardoor, in de schatting van den heer , -
DE BOER in niet geringe mate gecompromitteerd. Er ·
is niets‘van`waar, zegt de schrijver!') want-en nu .
zullen *Wij ‘het hooren ­- het vette vee in de Weide hi
en de schapen eten geen lijnkoeken. Dat had de
heer Z1JP·toch moeten Weten! j_
· ,En, voor het geval, dat na dit verpletterend argu-
ment "nog een tegenstander is blijven staan, zal hij
*0p de volgende bladzijde den genadeslag geven.
iWat! `zegt de heer DE ­BOER, van= al die praatjes
over duurder veevoeder is niets Waar! Kijk eens naar .
Duitschland, daar zijn de lijnkoeken goedkooper dan
hier`! Waarop dadelijk de merkwaardige mededeeling
volgt, ·"dat in Duitscliland op lijnzaad geen invoerrecht ‘
geheven Wordt, maar alleen op de lijnolie. Uit deze ,
redeneering is dus voor de veehouders de geruststel- p
lende conclusie te trekken, dat invoerrechten op J
granen het veevoeder niet duurder maken, zoolang - )
men dat invoerrecht maar niet gaat heffen. . ’ j
Met zulk"een argumentatie dient men niet de zaak ·
A Waarvoor men strijdt, maar toch ~ schoone; vooruit-
zichten met stoutmoedigheid voorgespiegeld, laten Y
zelden"na,"indruk uit te oefenen.- De mensch gelooft E
zoovgraag wat hij hoopt. Het kan zijn, dat arbeiders,
veehouders en huurboeren zich laten meeslepen en M
Wanneer dan later blijkt, dat van al die schoone ik
droomen niets is uitgekomen: · . ,i ) "
dat het duurdere brood is gCkOll1Gl1,ï maar het
*YZïèï. 3.. pi bl. 51. 4 ‘