HomeDuur graan meer werk?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 839.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 19.56 MB

gi
; . - j
v 1
Ti
H dus per slot van rekening de eene juist zooveel
gi verloor als de ander won, dan zou de som niet uit-
komen en dat is iets, waarvan een protectionist _
niet houdt. Het protectionisme zal nu eenmaal het
geneesmiddel zijn en daarop moeten alle redeneerin· i
gen pasklaar worden gemaakt.
Niet tevreden met zijn reeds behaalde lauweren, i
gaat mijn proteetionistische naamgenoot uit W. voort
met op de hem eigene beminnelijke wijze een paar
Q tegenstanders van onjuistheid te overtuigen en voor
gl zelfoverschatting te bewaren. Een dikke brochure(*) · "`
, is ter nauwernood voldoende, om al de onjuist-
iv heden in ’t licht te stellen, die door den heer ZIJP
_ en wijlen den heer DE LANGE tot bestri_jding van
de l110lZlB­DOBBELMAN zijn gedebiteerd.
In hoofdzaak is al de daaraan verrichte arbeid be-
; stemd tot het bewijzen van een stelling, die - door
niemand zal worden betwist, n. l., dat de nationale
{ welvaart grooter zal zijn naarmate de grondrente j
j stijgt en dat elke daling van die grondrente beteekent,
E, verlies van nationaal inkomen. Die waarheid zal door
à niemand betwist worden. Hoe grooter het overschot
l is, dat onze bodem oplevert na aftrek van onder-
_ houdskosten en arbeidsloon, hoe rijker ons volk is.
è Maar nu is het weer zijn protectionistisehe rekenme-
j thode die hem parten speelt, wanneer hij zich verbeeldt,
dat wij door beschermende rechten, die grondrente ej
willekeurig kunnen laten rijzen en dalen.
Hooge grondrente of hooge kapitaalswaarde van den jij
grond is alleen dan voordeelig, wanneer die hooge 5 `
{ waarde een gevolg is van, of liever steunt op een verkoop-
prijs van de landbouwproducten, zooals men die overal i
j en ïdus ook op buitenlandsche markten kan bedingen. 'lk
l Alleen in dit geval zijn wij rijker, omdat wij in ruil ,9. ,
j voor onze landbouwproducten dan meer van het f
Antiprotcetionistischc kamerdebatten door Dn, H. mz Bonn.

l
!