HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

J 7
,1 eenigen tijd hebben doorgebracht, den neus optrekt
«» “ ·~ en hen gelükstelt met gewone boeven. Verder is het
ook voor de zedelijke ontwikkeling van de schuldi-
, gen heel verkeerd ze in groote getalen in gestichten
· samen te brengen. Ze leeren er van elkander zooveel
° ­' kwaad, dat zg er vaak nog slechter uitkomen, dan
ze er binnentraden. Over de verbeteringen, hierbij
voorgesteld, begint men het nu zoowat eens te wor-
den. ZQ komen ongeveer neer op het volgende.
cr. Uitbreiding van het personeel der politie, en
van hare macht, verhooging van haar peil van ont-
' . wikkeling, voornamelijk door lotsverbetering.
Ik zal dit punt laten rusten tot we aan de bestrij-
, ding der- baldadigheid van schoolgaande kinderen zyn
gekomen, omdat het daar toch weer ter sprake komt.
j b. Invoering van een kort recht (zoogenaamde `
g politie rechtbanken, zooals die in Engeland bestaan.
Terecht heeft men er op gewezen, dat volgens
de bestaande rechtspleging hier te lande, zelfs voor
duidelük vaststaande vergrijpen van eenvoudigen aard, 4
de straf zoolang na het misdrijf komt, dat hare
· juiste uitwerking moet missen. ’t Is toch een alge-
meen erkende waarheid, dat hoe spoediger de straf
op het misdrijf volgt, hoe beter zij doel treft. Tegen
I dezen eisch heb ik dus niets, maar laten we er niet
te veel heil van verwachten. Eerst moeten we meer _
passende straffen hebben, die meer den betrokken
persoon ` treiïen, zonder hem nu juist dadelük als
J boef te stempelen. Vervolgens zouden in dergelijke recht- ‘
F banken opvoeders een raadgevende stem moeten
-@ hebben. Ook bg de samenstelling van een wetboek
voor jeugdige misdadigers, zou het rn. i. wenschelük
zijn, dat opvoedkundigen geraadpleegd werden, opdat
de daarin genoemde straffen zooveel mogelük verband,
hielden, met de gepleegde misdrijven en den leeftijd
. der schuldigen. `
w c. Het oprichten van zoogenaamde ,,verbeterscholen".
g Het zwakke punt van dit voorgestelde mid-