HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

6
hebben, aan den invloed van de onderwijzers dus
onttrokken zgn en voor wie men het tegenwoor­ .,, l ,.
dig meer en meer verkeerd gaat vinden ze voor
de bedreven baldadigheid dadelijk voor den strafrech-p
ter te brengen. Het zgn de jongens van 12 tot 15 l
(16) jaar. ‘ .'
Over het algemeen kan men zeggen, dat jongens
uit de burgerklasse en van den hoogeren stand op
dien leefttgd niet veel tgd hebben om langs de
straat te slenteren. U
Al zou ik nu niet durven beweren, dat de hier-
bedoelde jongelui van dien leeftgd zich 7200-it aan ‘
baldadigheid schuldig maken, zg onderscheiden zich
toch, dank zg hunne meerdere beschaving, hun meer-
der gevoel van eigenwaarde en het feit, dat hunne D
gedachten voor een vrg groot deel worden .ingeno­ j
men door hunne studie of de pas gekozen werkkring,
zoodat ze onder elkaar genoeg te bespreken hebben, zeer 4 j
van hunne minder bedeelde broeders van dien-leeftgd.
Dieren plagen en martelen, ruiten met opzetinwer-
pen, schelletje trekken, rustige voorbijgangers uit- ’
schelden of met vuil werpen, huizen met moedwil .
beschadigen, plantsoenen vernielen, straatroof plegen,
enz., enz., zal men door jongelui uit den gegoeden
stand maar zelden of nooit zien doen. ­ .
Terecht is men het verkeerd voor de verdere ka-
· raktervorming gaan vinden, dat jongens van dien
leeftgd voor dergelgke en ergerlgker feiten voor den
_ strafrechter moeten verschgnen. Daar de opgelegde ;
straf meestal bestaat in boeten, maar deze slechts
zelden betaald kunnen worden, loopen dergelgke deug­ g
nieten. gevaar op jeugdigen leeftijd reeds met de ge- y
_ vangenis kennis te maken. En ’t behoeft geen bewijs
dat Zij, eenmaal met deze plaatsen kennis gemaakt
hebbende, om zoo te zeggen door den zuren appel
heen zgn, want de verbetering-gestichten van dezen A
_ tgd staan al vrijwel met de gevangenis gelijk, in dien, ,
zin, dat de maatschappij voor jongens, welke daar j
» l
j