HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 946.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

' 5
­de huiselgke opvoeding van vroeger heeft plaats
,,, ,, gemaakt voor eene al te groote vrgheid. Vaak komt
het voor, dat ouders hunne groote en kleine gebreken
_niet meer voor hunne kinderen pogen te verbergen,
[ dat zg lachen om min of meer ernstige kvvajongens-
° ' streken hunner zoons, dat zg in hun bgzgn zaken be-
spreken, vvelke de jeugd vroeger niet hoorde, althans
van hunne ouders niet, dat zg zich over het open-
W baar gezag in het bgzgn der jeugd minachtend uit-
laten, dat zg de uitgesproken of niet uitgesproken
meening hunner kinderen ,,vvat vader doet mag hg
in mg niet laken, " hoe waar op zichzelf, heel kalmpjes
V aanhooren. .
Laten vve het hierbij laten en zien wat te doen
L tegen deze klasse van deugnieten.
j Voor een groot deel zgn de middelen tot verbe-
ï tering te lezen in de hier opgegeven oorzaken. Dit is
V b. v. het geval met de onder l, 4 en 5 genoemde.
Letten vve op de in 2 genoemde oorzaak, dan
ligt het voor de hand om te vvgzen op de behoefte
aan vele gelegenheden in verschillende deelen der
. stad, vvaar dergelgke jongens den avond nuttig, maar
I vooral gezellig kunnen doorbrengen, liefst onder leiding
van beschaafde jongelui, die hen vveten te vatten.
Verder vvgst het in punt 3 genoemde op de nood-
zakelijkheid om der politie haar ontzag terug te ge-
· ven of beter gezegd, aan een ontzag te helpen dat ·
een gezonden oorsprong heeft. Wat daartoe mede kan
j werken zal de lezer aan het einde dezer brochure
" ` vinden.
Waar deze groep het al te bont maakt, brengt
El hun leeftgd mede, dat zg voor den strafrechter
. i . gebracht worden, vandaar misschien, dat zg, die dit
onderwerp aan de orde gesteld hebben, deze groep
meestal buiten bespreking lieten.
Gaan we nu over tot de bespreking van de bal-
· dadigheid bedreven door groep b.
, Deze omvat die jongens, Welke de school verlaten