HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 949.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

4 . '
deze groep maar geheel laten rusten, ik wil er hier ‘ .
'0 enkele regels aan wijden. V1 W
Hunne baldadigheid bestaat voornamelijk hierin,
dat ze geen vrouwelük persoon kunnen laten pas-
seeren zonder haar onzedelijke taal toe te voegen of ,0
tot ongepaste handelingen over te gaan, dat ze fatsoen- » ·
lük gekleede heeren ruwe scheldwoorden toevoegen
of met hen door ruwe bejegening in twist zoeken te
komen. «
Bij de eerstgenoemde baldadigheden kunnen we ons
helaas niet bepalen tot de leden van de mindere
` klasse, maar hebben we ook rekening te houden met
die van den middenstand ja zelfs schamen zich de j
jongelui uit de beschaafde kringen niet, hieraan mede ·,
te doen. Een feit is het, dat we over deze categorie-
van ,,straatslijpers" meer te klagen hebben dan l
vroeger. l
Hiervoor zijn ni. i. wel oorzaken te vinden. 0
10. heerscht er meer werkeloosheid.
_20. wat de jongens uit de volksklasse betreft, zij
komen veel meer dan vroeger uit hunne buurten
naar de hoofdverkeerswegen der stad. Ging het voor 0 _ j
een 25 jaar niet aan voor een fatsoenlijk gekleed '
persoon door de mindere buurten te gaan, het druk-
ker verkeer heeft hierin verbetering gebracht, maar
daarentegen de onveiligheid voor hen meer over de
c geheele stad verdeeld. J
30. het ontzag voor de politie is bepaald sterk z
afgenomen.
40. de jongens uit de burgerklassen en uit de- rai
hoogere kringen der maatschappij mochten vroeger
zoo niet langs de straat slenteren. Zy bleven in den
huiselijken kring, waar zij of hun werkzaamhedeir _
hadden of den avond met lezen of met gezelschaps-
spelen doorbrachten. De huiselijkheid wordt bij ons.
Hollanders met elk jaar minder.
. 50. De huiselijke tucht laat tegenwoordig veel te j
wenschen over. De m. i. te groote gestrengheid in. 4