HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 943.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

!
V G · 27
op oogenblikken, dat door het uit- of aangaan der
. _naburige scholen veel * kinderen passeeren. Ze zijn
é‘j, druk en onbezonnen dat volkje, dat brengt nu een-
5; maal de jeugd mede.
_ Q. Gij vaders en moeders herstelt den regel in uwe
(_ ‘ huishoudens, zorgt dat uwe kinderen op tijd thuis
' ° komen, slechts gaan spelen daar maar en wcmweer gij
i het goedvindt, laat ze geen uren doelloos achtereen
langs de straat slenteren.
Gij rondventers van fruit en lekkernijen laat uwe
wagens niet onbeheerd staan. De verzoeking voor
j kinderen in het algemeen, maar voor die onzer min- ·
derbedeelde natuurgenooten in het bijzonder, wordt
dan wel eens te machtig. A
Gij gemeentebesturen, die terecht het voldoen aan
sommige natuurlijke behoeften langs den openbaren ‘
weg verbiedt, zorgt dan ook voor een voldoend aantal
daarvoor aangewezen plaatsen.
Gij huismoeders dringt er toch niet bij uwe kinde- ·
ren op aan, dat zg ruikertjes medebrengen uit onze
plantsoenen. Integendeel gg moet ze dat steeds verbieden.
En als dan de politie zorgt, dat op die plaatsen,
waar uit den aard der zaak veel aanleiding tot
baldadigheid bestaat, steeds voldoende surveillance
is (ik denk hier in de eerste plaats aan onze parken) ·
dan zullen we m. i. langzamerhand wel wat minder
over baldadigheid der straatjeugd te klagen hebben.
Nog moet ik opmerken, voor zoover. dit niet uit
het bovenstaande genoegzaam te lezen is, dat: leer-
plicht tot veertienjarigen leeftüd zeer zeker een
l' krachtig middel tegen de baldadigheid der straat-
‘ jeugd zou zün.
Ik eindig met den wensch, dat ieder wiens hand
. « in het bovenstaande iets vindt om te doen, dit niet
zal nalaten. Tegen zulke krachtige samenwerking
is de brutaalste straatjongen niet opgewassen.
P. J oxsmkn.
_· Amsterdam, Juni ’96.
met g MT