HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 906.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

(· .
25 ‘
1
eene meer waardeerende wijze over de politie te
Ai _, ’ spreken. 1) _
. c. ,,Geef haar meer macht/’
De politie is de arm van het gerecht. Maar zoo’n
arm werkt automatisch. Zij heeft eenvoudig zich af
" * te vragen, wat is bij de wet verboden, tegen welke
i personen moet ik proces­verbaal opmaken, welke
' lieden moet ik naar het bureau brengen. Houdt zg
zich geheel aan de letter der wet, dan wordt het
aantal vervolgingen, dat zij moet instellen zoo enorm
uitgebreid, dat er voor de rechters in het geheel T ·
geen doorkomen aan is. Brengt zij alle jeugdige en
j volwassene personen, die dit verdienen naar de
bureaux, dan is de ruimte daar op verre na niet
toereikend. Zij moet dus geven en nemen. Zie en dat
klopt niet met den aard van haar ambt. Ook is
­ daar heel wat oordeel en menschenkennis voor noo-
dig, om dat billijk te doen. Deze feiten doen de be-
hoefte aan politierechtbanken voor kleine overtre-
dingen, waar de zaak dadelijk wordt afgedaan, sterk
- gevoelen.
De politie en justitie, maar vooral de laatste
houden weinig rekening met de praktijk. Het zou
' g me niet veel moeite kosten als leek zelfs in bijna
iedere wet feiten aan te duiden om dit te bewijzen.
Om slechts een paar te noemen:
Tegen ieder, die zich in kennelijken staat van
_ dronkenschap op den openbaren weg bevindt, moet
proces-verbaal opgemaakt worden.
‘· ' Verkoop van sterke dranken zonder vergunning
` _ is verboden. ,
Het uitkloppen van kleeden buiten bepaalde uren
, . · is verboden.
A Het rüden met wagens op trottoirs is verboden.
I. 1) Tegelijkertijd moet men het corps politie er ernstig op wijzen,
• door welke feiten zij bij het groote publiek in miscrediet komen en dat
zij moeten beginnen, door hun gedrag en houding zich dit respect _
j waardig te maken.
i