HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 972.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

l i
E V .
24 « ‘ `
I
j Niet vaak, maar zoo nu en dan moet een daartoe
geschikt persoon lezingen voor hen houden, waaruit i
ze aan de _hand van bepaalde feiten leeren, hoe in ‘l `°_
veel voorkomende gevallen gehandeld moet worden;
j waarom de politie alty`d uit den aard van hun ambt
j min of meer gelzaat zal blijven bij het groote publiek ‘¢ ~
en op Welke wijze zy het minder aangename van haar _
j optreden zooveel maggy/l kanlvvegnemen. ‘
je BQ de keuze van de hoogere beambten moet de
bovengenoemde tact, meer dan tot nog toe, den door-
slag geven.
l_ Bezorgt men daarenboven den politiedienaren een
- beter salaris, maar vooral betere vooruitzichten tot j
opklimming, zoodat ze geheel onafhankelük kunnen
zijn; regelt men den dienst zoo, dat ze behalve ge-
regelde rusttüden ook staat kunnen maken op een
gj voldoend aantal vrije dagen, dan kan men tegenover .
hunne vverkelgke tekortkomingen ook streng optreden
en het corps zal er langzamerhand, wel beter op
j worden. j _
ll Vergeten we echter ook hier niet, dat dit niet op .
eens gaat.
j Verder stel ik me veel voor van het volgende, om
l het gezag van de politie wat op te heffen. ‘ 2
lj In de meeste plaatsen spreekt men zelden van `
ij _ ,, een agent" maar van ,,een smeeris", ,,een steek"
enz. enz. Nu ligt altyd in het gebruik van een scheld-
naam een zekere minachting voor den daarmede _
l bedoelden persoon. Ondervvijzers en publiek moeten
dus de handen ineenslaan om die scheldnamen langs ‘ ~. v
een nataa¢~ly'/een vveg uit de wereld te helpen. ‘
Ik zeg langs een vaat·aarly`lcen Weg, omdat ook is ‘
j voorgesteld de achting voor de politie te doen toe- V i _
j nemen langs m. i. zeer gezochte wegen. ‘
j Beginnen vve met door populaire voordrachten en [
_ geschriften de ouders voor de 'zaak te winnen en van 'V
l . de bovengenoemde waarheden te overtuigen. zy ·
l moeten hier het voorbeeld geven aan de jeugd door op Q
e . j
e
V P
l A ~