HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 957.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

j 23 `
• (2. ,,Ver?mz€e7· haar gehalte door Zotsverbeicring.
In dezen wensch ligt opgesloten, dat er over de
ïïi politie te klagen valt en ik zal niet ontkennen, dat
‘ daarvoor redenen bestaan.
Een agent moet zgn sterk, gezond van gestel,
S · netjes en fatsoenlgk, op zgn verleden en heden moet
’ liefst niets aan te merken zgn, hg moet tact hebben
i om met allerlei menschen om te gaan, niet gauw
A- driftig worden, goed tegen de verleiding bestand
zgn, een sterk sprekend billgkheidsgevoel bezitten
en genoeg verdienen om er met de zgnen fatsoenlgk _
van rond te komen, zoodat hg geheel onafhankelijk is.
Met deze eischen staan nu de zware diensten, welke ·
i men van de politie meestal vergt en het sobere
jj salaris en de slechte vooruitzichten, welke men haar
aanbiedt niet in verhouding.
‘ = Dat is waar, een verbetering in deze zal zeer zeker
" ten goede van haar gehalte komen, maar geheel zal
men het daarmede nog niet klaar spelen.
Vooral zal die verbetering van positie weinig invloed
hebben op den tact der nieuw aangestelde politie-
* dienaren om met allerlei menschen om te gaan. Zg
, moeten dat leeren. Hunne chefs moeten de verschil-
lende gevallen, waarin ze verkeerd optreden met hen
besprdcew. Van de onderwgzers moeten zg door samen-
¤ spreking de kunst zoowat leeren ons met de jeugd ,
j om te gaan- en zulke samensprekingen moeten vooral
F _ plaats hebben en tot het nemen van dOBlJGT€fi)G11Cl(:‘
, maatregelen leiden, waar het geldt het op groote
~i« ’ schaal voorkomen van een bepaald soort van balda-
ix digheid. Ik noem b.v.: het vechten van de leerlingen
l van sommige scholen onderling; het schieten met
, è _ · catapulten ; het uittrekken van straatsteenen door middel
van zuigers; het schelletje trekken in de buurt der
scholen bg het uitgaan der avondlessen; het bescha-
digen der plantsoenen enz. enz.
V , Hunne chefs moeten hen voorgaan in het bezadigd,
l op tgd, maar .... doortastend optreden.