HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

l
l
l 20
kedeu de kinderen tot bulolueligkeid uuflokkeu en iedereen
= zal mij toegeven, dat men uoouf zal kunnen eischen, ft,
dat op dien leeftijd de zedelüke ontwikkeling al zoo
‘ hoog staat, dat ze het kwade uit zichzelf laten.
Vergeten we daarbü niet, dat er veel baldadigheid V
_uit speelschheid bedreven wordt, ze voor- de jongens " '
een zeker genot geeft en de grens tusschen guiten- j
gi streken en baldadigheid voor ons ouderen laat staan `
voor jongens heel moeielijk te trekken valt.
jj Uit kracht van haar ambt nu is de politie natuur- ‘
lijk aangewezen om de baldadigheid tegen te gaan.
Een feit is het, dat ze daartoe veel minder in staat
is dan vroeger en voor een groot deel moet de ver- · j
ê· klaring hiervan gezocht worden inde omstandigheid, l
jj dat het respect voor de politie, de laatste jaren veel
jj minder is geworden. En geen wonder. Waar de bengels l
dagelijks zien, dat hunne ouders al bitter weinig om · j j
lj de politie geven en zg zich tegen haar met succes
j verzetten, daar moet dit ontzag wel gaan tanen. Voeg
daar nog bij, dat tegenwoordig elke jongen van een
jaar of tien al weet, dat de politie hem toch. niets kan . i
maken 1) dan hebben we zeker wel de voornaamste oor- ­
zaken van dit euvel genoemd. Nog moet ik even her- ­
inneren aan een reeds vroeger door mij genoemd feit
n.l. dat de jeugd zich in de stad bijna niet vrij meer
bewegen kan, daar elke open ruimte bebouwd of tot
plantsoen ingericht wordt.
j In den laatsten tijd heeft men ten opzichte van · A
{ ` de politie vooral deze eischen gehoord. V
l u. ,,Breid haar getalsterkte uit. " ‘ “
b. ,,Verbeter haar gehalte door Zozfsoerbezferiug." =
c. ,,Geef haar meer macht."
or. Zeer zeker is het wenschelijk, dat het getal politie- ` , ‘ .
agenten meer in overeenstemming tot de bevolking 1
j ’) Dat was in onzen tijd anders. De politie maakte toen met vrucht,
zonder dat er aanmerking op gemaakt werd, gebruik van haar stok of
j de bengels moesten eens zonder vorm mu proces een dagje op het bureau
j broinmen.
I
l t
l
l je .... H