HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 969.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

jl W .
g · 19
Ik noodig iodor uit, van olk dozor scholon or
t "` ooms oon paar to gaan zion uitloopon.
‘ l ,,Wokt door sloyd bij do loorlingon don lust op
Q voor nuttigon arboid thuis on zij zijn van do straat
af," hooft woor oon andor voorgostold, maar . . . ’t is
‘ ' ' niot do vraag `zo van do straat to houdon (gostold
j nog, dat do toopassing van dit middol niot al to kost-
baar zou blijkon). Mot good woor moeten onzo loor-
lingon tusschon on na schooltijd niot in huis blijvon,
maar hobbon mot hot oog op do bodompto woningon
do frisscho lucht hard noodig.
,,Vorbotor hot corps politio door dion monschon ‘
» oon monschwaardig bostaan to govon." Alsof mon A
door hot inkomon van olkon agont mot oon f 100 to
vorhoogon, monschon "zou krijgon, dio mot moor tact
_j togonovor don straatbongol zoudon optrodon. En nu,
lozors, wordt hot tijd, dat ik aanzoüs door wolko
i andoro middolon dan do roods gonoomdo, do baldadig-
" hoid onzor schoolgaando straatjougd mot oonig sucoos ·
j kan botougold wordon. .
i lk ,ZGg ,,CL0l7’LLO?ä8”, omdat van mij niot vorwacht kan
iwordon, dat ik al dozo voorstollon tot in bijzondor-
hodon uitwork. Dit kan alloon in vorooniging mot
do daarbij botrokkon autoritoiton on porsonon.
Voorzichtighoidshalvo sprak ik ook van ,,eeni_q succes, ”
omdat mon zich niot moot voorstollon, dat mon als
4 mot oon toovorslag oon oind aan dio baldadighoid
’ kan makon. Ik bon ochtor vast ovortuigd, dat do door
jj mij voorgostoldo middolon natuurlijkor zijn on moor
" ‘ kans van slagon zullon hobbon.
E Vooraf ga do stolling, dat oudors noch ondorwijzors
, aansprakolijk kunnon gostold wordon voor do bal-
], dadighoid dor straatjougd, noch do aangowozon por-
sonon zijn om dio to straffon.
Ofschoon boido oatogorioën dikwgls in oereenigzïng
met de goctsctienstleemren do karaktorvorming dor loor­
‘ lingon als oon dool hunnor taak moeten boschouwon,
" zijn zo lang niot altijd togonwoordig, als de omstandig-
gs