HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

18
sommigen een goed middel zijn om de jeugd van de
straat te houden. Alsof tegenwoordig niet aan elke ‘
school een bibliotheek verbonden is. Breidt ze dan ·. Ik
uit, d. w. z. geeft vaker boeken mede, heeft men ons «_ ­
daarna toegevoegd. Maar bedenk toch lezers, dat ·
_jongens büna altijd het spelen op straat verkiezen
t boven het lezen van een boek. En gelukkig ook, met ` j ' j
j het oog op hunne gezondheid, die toch al in de l
bedompte_ woningen heel wat te lijden heeft. En hoe
j korten tijd heeft een jongen niet noodig om een boek
= uit te lezen.
Door de voorstellers werd er ook op gewezen, dat
de boeken door hunnen zedekundigen inhoud een
afkeer van baldadigheid moesten opwekken. Ieder die ‘
onze jongens eenigszins kent zal wel toegeven, dat
zedekundige werkjes bij de groote massa al heel
5 weinig uitwerken. Neen wanneer de onderwgzer bij J
g elk voorkomend geval van baldadigheid op bevatte- j
j lijke wijze er eens het zijne van zegt en denjongens
.de gevolgen en het ongepaste· duidelijk doet voelen, f
g dat is uitstekend, want geloof me, de jongens zon- j
digen vaak doordat zij het ernstige van hunne daden l
niet inzien. Men kan toch van l3jarige jongens
niet verlangen, dat zg zedelük geheel ontwikkeld zgn
en steeds nadenken bij hunne daden. _
j Dit laatste brengt ons vanzelf tot de bespreking
der meenin g, uitgesproken op vergaderingen van onder- A
wijzers, die aan de kerkelijke soholen verbonden zijn.
E, Daar had men veel verwachting van den invloed van
lj den godsdienst op het gemoed der leerlingen. Ook hier `
geloof ik, dat men zijne verwachtingen te hoog spant. Y
lo. Zijn de leerlingen onzer lagere scholen nog te
jong voor eene dergelijke inwerking. j
· 20. Mijne ondervinding in deze is en ik sta hier
_ gansch niet alleen, dat door leerlingen der katholieke
scholen en van scholen met den bübel niet minder
, baldadigheid bedreven wordt, dan door die der zoo
vaak geminaohte openbare scholen. jl
.. in ...e e.... oww ,__... i