HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 950.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

n 17 M 4;
· maanden, toegankelijk tegen betaling van l cent of
_ ,, tegen afgifte van kaartjes, die aan elk der lagere
IE scholen ter uitdeeling gratis van wege die vereeniging
‘g; verstrekt worden. De speeltuin staat onder toezicht
van een opzichter, terwgl naar ik meen H.H. Gym-
nastiek-onderwijzers ook nog eenige surveillance uit-
j ‘ oefenen. _
Nu is het groote gebrek van deze tuinen, dat zij
voor de meeste leerlingen te ver van huis gelegen
` zgn. Die voor mijne school ligt ongeveer op 3 kwartier
`- afstand van de woningen mijner leerlingen. Door hun
gering aantal kunnen elken dag maar een beperkt ·
getal bezoekers worden toegelaten, terwijl het toch
te vol wordt om den jongens gelegenheid te geven tot
vrij, ongedwongen spelen. Gymnastiekwerktuigen zijn
er m. i. in ’t geheel niet op hunne plaats. Deze eischen
°voor zulke jongens een veel te uitgebreid toezicht.
· Veel beter vind ik daarom den maatregel, in Den
Haag voor eenige jaren genomen, waar men van
gemeentewege de hier en daar nog vrijliggende ter-
reinen eenvoudig omrasterde en ze voor spelen aan
V de jeugd vrij liet.
_ j Jammer echter, dat dergelijke terreinen na verloop
van eenigen tijd meestal weer voor bouwgrond werden
verkocht en dat zij slechts aan de buitenkanten der
gemeente gelegen waren.
Nu geloof ik wel, dat bovenbedoelde terreinen veel '
nut kunnen stichten, maar zij moeten in grooten ge-
tale over de geheele gemeente verspreid liggen en
‘ anders ingericht zijn.
` In onze Amsterdamsche parken zondert men tegen-
woordig een terreintje af voor de jeugd. Er wordt
_ _ een hoop zand gebracht en men denkt al heel wat
° gedaan te hebben, maar en terrein en hoop zand
j zijn veel te klein voor het aantal kinderen, om zonder
_j elkaar te hinderen vrij te spelen en dan, er is daar
7 _ geen toezicht.
Het oprichten van schoolbibliotheken zou volgens
. ' 2 D
l