HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

. 16 .
gen, want elken dag zouden er allicht blüvers zijn. .
Wil men die gezamelijk onder toezicht van één onder- rr
. wijzer- laten blijven, dan zal de kracht er al heel li
spoedig af zijn.
Maar er zijn veel ernstiger bezwaren. Het hoofd lil
der school kan niet straffen of hij moet het feit zelf
gezien hebben, hoogstens van zeer geleofwaarellge ä ·
züde vernemen en hoe zelden gebeurt dit laatste.
Zelfs politieagenten zien dergelijke baldadigheden der j
straatjeugd meestal uit de verte door een sterk ver- ‘
grootenden bril, waarbü zg zich vaak in den rechten
persoon vergissen. En al komt er maar door elkaar A
één geval per dag te behandelen, wat een tijd kan
ons dat niet kosten, daargelaten nog, dat het meer-
malen gebeuren zal, dat men bij gebrek aan over-
tuigende bewijzen, den aangeklaagde ongestraft moet
laten, welk feit zeer ze/eer hel gezag van clen oazclerwvjzer
bvj bealoelclen leerling zeer zal ovwlermejnen. .
, Met schrik zouden we den Maandagmorgen zien
naderen, als we denken aan het lijstje van euvel-
daden door leerlingen onzer school op straat bedreven
tusschen Zaterdagmorgen en Zondagavond.
Daarom waarschuw ik ten ernstigste tegen de uit- `
drukking ,,is verplicht", maar zou er wel voor zijn ° l
het hoofd der school de bevoegdheid te geven kennis
te nemen van op straat bedreven baldadigheid züner
` leerlingen en die naar zyn inzichten te behandelen.
A 2**. Verder is voorgesteld: ,,Het oprichten van open-
; bare speeltuinen?
Zooals enkele lezers misschien weten bestaan die -
op een paar punten in Amsterdam en ook in Den ‘
Haag vindt men hier en daar iets dergelüks.
j De Amsterdamsche onderscheiden zich zeer van de
j Haagsche. ` ‘
j In de eerstgenoemde gemeente zijn ze opgericht `
j door eene Vereeniging tot het oprichten van O. speel- .
j tuinen en bevatten zij een groote verzameling gy1'l’1·
l nastiektoestellen. Zn zijn geopend gedurende de zomer-
l