HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

14
onderwijzers zich bij ons aan het hoofd plaatste om j
er ons doorheen te helpen. l) , *,
Ontmoetten de partüen elkaar in de duinen, dan wer- ‘
den er wel eens pistolen (met los kruit) medegenomen. 0
· 2. Het beschrijven en bekladden van muren, deuren, ri
urinoirs enz. Moet dat alles niet belet worden. Zeer ‘ '
zeker. Maar mvjne herinneren leeren ine, dat· dit
soort baldadigheid minder voorkomt dan vroeger en
vergeet niet lezers, dat de jeugd het meestal bedrijft
uit gebrek aan betere bezigheid en slechts zelden uit
bepaalde vernielzucht. _ ­
3. Het wateren tegen deuren in portieken enz. _
Vroeger waren er meer blinde muren, schuttingen
en andere plaatsen, welke daartoe meer speciaal wer-
den uitgekozen. Ook was dit nog niet zoo algemeen ·
bij politie-verordening verboden, dus .... men ergerde i
zich er niet zoo aan., '
. De scholen waren meer in afgelegen, stille buurten,
i zoodat er niet zooveel voorbügangers waren, die zich ‘
. aan dit feit konden ergeren.
Ik zou zoo nog lang voort kunnen gaan, maar zal H
` het hierbij laten. Misschien, dat de lezers nu zelf voor
andere feiten wel eenige min of meer vergoelijkende Q
. redenen kunnen vinden. H l
En vergeten we nu toch vooral bij dat alles niet,
dat de geest van den tijd meebrengt, dat men, als 2
· met een tooverslag, alle grieven en verkeerdheden . {
zou wenschen uit den weg geruimd te zien. lin dat
gaat nu eenmaal met de baldadigheid der straatjeugd
l niet. Noch de stoom, noch de electriciteit, noch de ‘ "
¥ X­stralen kunnen ons in deze iets verder brengen.
, .1) In het feit. dat dit gebeurde zoo vlak in de nabijheid van het po- ’ ·
I litiebureau. zouden de lezers een tegenspraak kunnen vinden met- een
¤ van mijne beweringen, dat de politie er vroeger meer ontzag onder had.
j Ik moet echter opmerken, dat het aantal politieagenten toenmaalsnin _
ä veel slechter verhouding tot de bevolking stond dan nu, zoodat niet
§ altijd agenten daar aanwezig waren. Op de komst der politie trokken
C de vechtenden naar een ander terrein, ’t naar het Buitenhof, ’t . j
naar de Groote markt.