HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

i 13
_ de bedoelde ingezonden stukken (soms ook waren het
_ l _ berichten van de redacties zelve) vaak met de ver-
zuchting begonnen of eindigden ,,’t wordt nn toch al
·‘ te erg met de baldadigheid der straatjeugd./’
ij Het vechten der leerlingen van de eene school tegen
· F- die eener ondere.
ls hethinderlijk? Zeer zeker. Indien het niet hin-
derlijk was voor de voorbijgangers en de ruiten der
A omwoners van het slagveld, zou er dan toch niet
" tegen te velde moeten worden getrokken? Wel na-
tuurlijk, want ’t wekt eene verbittering bij de vech­ ~
tenden op, die ze ernstige ongelukken doet begaan.
I Dus overdreven is de hloeht niet. Maar wel maken
. T de schrijvers van die ingezonden stukken zich aan
groote overdrijving schuldig, wanneer zij een gezicht
V zetten, alsof men daar in hun jeugd niet van hoorde.
Ik durf integendeel beweren, dat bovengenoevnol feit troe-
ger oeelvnldiger ooorlciuown clan tegenieoorolig. En dat die
· straatgevechten vroeger een vooral niet minder ernstig
karakter aannamen; om dit te bewijzen mogen al weer
de volgende herinneringen uit mgn jeugd dienen.
Onze school was eene zoogenaamde burgerschool, `
gelegen aan het Kerkplein, .in de onmiddellijke na-
bijheid van het politiebureau. Vlak daar tegenover
, was eene diaconieschool voor onvermogenden. Jaren
, achtereen werden op dit Kerkplein en in de naaste
l omgeving tusschen de leerlingen dezer beide scholen
j (de Hallers en de Kalen) formeele vechtpartüen ge-
V houden, waarbij, messen, latten niet spg/eers, slingers
met stnhhen ijzer de gewone wapenen waren. Ik her-
K. inner me, behalve tal van minder ernstige verwon-
jj dingen, dat aan onze zijde een jongen bij dergelijke
‘ gelegenheden een oog verloren heeft, een ander zijn
‘ï arm gekneusd werd en verscheidene een ernstige
bloedende wond aan het hoofd opliepen. Soms kreeg
de tegenpartij versterking van opgeschoten jongens
van 16, 17 jaar en ouder en bg dergelijke gelegen-
à heden heb ik het meermalen gezien, dat een der ‘ .