HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 932.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

ll
Deze ,,tehuizen" zouden zoo ingericht moeten zgn,
A _« _ dat zg de jongens tot zich trekken, en dat kan in. i. wel. i
Ik houd vast overtuigd, dat louter gebrek aan
p aangename bezigheid en een gezellig tehuis bg verre-
” weg de meeste jongens van dien leeftijd oorzaak van
· · die straatslgperg zgn.
Neemt door de invoering van de hierboven voor-
gestelde verbeteringen de baldadigheid van jongens _
van dien leeftgd sterk af, dan zullen publiek en politie
met meer succes tegen de overblijvende deugnieten
· kunnen optreden. ‘
Hoe zg beiden zich m. i. beter kunnen doen gelden,
dan tot nog toe, komt van zelf ter sprake aan het
j - slot van het volgende punt, waar we de baldadigheid
il, der schoolgaande bengels en de middelen daartegen
zullen beschouwen.
’t ls reeds meer gezegd, baldadigheid en straat- `
schenderg zgn er altgd bedreven. We behoeven, om ons
. van die waarheid te overtuigen, slechts even een
terugblik in onze eigen jeugd te slaan. Vraagt ge, is
er veel verschil tusschen de streken, welke wg uit-
' haalden en die over welke wg nu zoo klagen bg de
tegenwoordige jeugd, dan durf ik beslist ontkennend
te antwoorden. Alleen ze komen veelvuldiger en meer
i over de geheele stad verspreid voor. ·
p De klachten zgn toch zoo veel luider en grooter
in aantal zult ge zeggen, Ja maar vergeten we niet
I daarbg te bedenken dat:
· a. Het aantal dagbladen, die behoefte aan nieuwtjes
en ingezonden stukken hebben, zooveel grooter is
_ geworden.
ä b. Dat (gelukkig voor de redacties dezer bladen)
_ (_ het aantal van hen, die de vrgmoedigheid en de be-
hoefte in zich voelen, om een gedrukt stuk van zich-
, zelf te lezen, in nog sterker mate toeneemt. _
e. Dat de menschen over het algemeen op dit punt
{ prikkelbaarder worden.
.¥ cl. Dat de gelegenheden om zich op hare manier