HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

` 10 A
zoeken op de werkplaatsen en in fabrieken. Steeds
toenemende werkeloosheid en het feit, dat nog vele . ­’ ~
fabrieken de jongens eerst in dienst willen nemen, als
ze wat sterker zgn, maken dat men dagelgks een groot _
getal van dit soort in ledigheid langs de straten aantreft. j
De werkeloosheid verminderen en op de groote
werkplaatsen een goed ingericht leerlingenstelsel
invoeren, zoodat de jongens dadelgk van school eene
plaatsing vinden, dan j zal het aantal straatslgpers
van dien leeftijd tenminste gedurende een groot deel
van den dag verminderen. T `
Ik zeg gedurende een groot deel van den dag want
. de arbeidswet schrijft den werkgevers voor, dat die
jongens een paar malen per dag een {linken rusttijd ‘ `
moeten hebben en als zg ’s avonds vrg vroeg de werk- J
plaatsen verlaten, dan gaan zg niet naar huis, want
in die kringen is daar niets, dat hen aantrekt.
Wat daartegen te doen? ­
Vooral bg de groote inrichtingen vindt men de ·
groote troepen bgeen, wat juist de straatschenderij
zulke afmetingen doet aannemen, daar voorbggangers
` en politie wel tegen een paar, maar niet tegen een j
groote troep opgewassen zgn. Daar zou men, naar
het lolïelgk voorbeeld van de fabriek van Stoomwerk-
tuigen en Spoorwegmateriaal te A. , een fabrieksschool l
aan de inrichting kunnen verbinden, waar de jongens
zich met het oog op hun vak verder konden bekwa-
men gedurende de rusttgden. Sleept dit te veel kosten I
na zich, laat dan aan iedere inrichting van dien aard 1
een llink lokaal verbonden zgn, waar de jongens zich
kunnen bezighouden met lezen of iets dergelgks, maar ,
dat zg ook in de rusttgden niet verlaten mogen. Dan j
heeft de werkgever het toezicht en dat is m. i. niet . ,.
meer dan billijk. Z
Verder zouden er door particulier initiatief in ver- j
schillende wijken der stad ,,tehuizen" opgericht moeten ’
z worden, voor die jongens, welke ’s avonds geen tee- j
kenscholen of avondcursussen volgen. - · i
l
l
l "