HomeDe baldadigheid der straatjeugd en hoe wij ze kunnen bestrijdenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 954.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 25.46 MB

S
del is m. i. gelegen in het vage van het begrip.
Ik heb gevraagd, wat de voorstellers daaronder . ,
wenschten te verstaan en vernam, dat zij zich voor-
stelden, dat deze scholen onder leiding stonden van P
goed bezoldigde onderwijzers, die zich daarvoor vrij- 1
willig aanmeldden en in zooverre zich zouden onder- `­ '
scheiden van de bestaande verbeteringsgestichten (te
Alkmaar b. v.), dat zg niet als deze veel op gevan- _
v genissen, maar meer op gewone scholen zouden ge-
lijken, om daardoor te voorkomen, dat op hen die
eenigen tijd daarin hadden doorgebracht, niet die
boevenstempel zou drukken.
Het eerste deel van dit voorstel is niet nieuw.
Reeds nu is de leiding in dergelijke inrichtingen I
opgedragen aan onderwijzers en wat die omschrijving .*.
betreft, deze maakt de zaak niet duidelijker, want
zooals ze hierboven beschreven zgn, zouden het ·ver-
beterde ,,verbeteringsgestichten" worden en de be-
zoekers van dergelgke inrichtingen zouden nu juist
niet op de achting en sympathie der maatschappij
behoeven te hopen. Vergeten we niet, dat deze
j scholen dan volgens de voorstellers bestemd zouden
. wezen voor jongens van 12-16 jaar, die in ons
j land niet tot de schoolgaande kinderen meer behoo-
j ren. ’t Zijn voor een groot deel leerjongens, die dan
I weer naar school gaan. En dan welk onderwijs moet
daar gegeven worden? Dat aan de bestaande ,,ver-
beteringsgestichten" nog veel moet en kan verbeterd
j worden, wil ik a priori wel toegeven al ken ik ze
niet door eigen ondervinding. ' `
ci. Het invoeren van het schoolarrest, zooals dat
j in Zwitserland bestaat. I
In de eerste plaats hebben de voorstanders van
j dit middel uit het oog verloren, dat in Zwitserland
I gedeeltelijke leerplicht bestaat tot het 16de jaar,
zoodat zij, voor wie het schoolarrest is vastgesteld
l geheel of gedeeltelijk nog tot de schoolgaande jeugd j
moeten gerekend worden. {