HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 9

JPEG (Deze pagina), 973.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

( --- -· ­- - .· ­ . ·~­· .... A · ., ,,- ,. ·· -­ ~ .,., ·
. tr
ii
e
v
A ' t
zijn, zoodat A 4*/,, B 4‘/2 en G 4 milliard inkomen heeft, ii
dan zal die nieuwe handelspoltiek, hoe voordeelig ook voor ji-
F A, B en C gezamenlijk, nadeelig zijn voor A en zal de toe-
passing er van afstuiten op den onwil van A.
{P . Zoolang nu niet is aangetoond, dat de internationale vrij-
handel niet alleen de welvaart der geheele menschheid be-
l vordert, maar ook de welvaart van elken staat afzonderlijk,
, zoolang is de leer van den internationalen vrijhandel, haar
I toepassing zoekende in algemeene afschafling van rechten,
” ` van geen practische waarde. g
i Ziehier dus een eerste punt van principieel verschil, een
i punt van niet te overschatten gewicht. = l
j Turgot moge beweren: ,,Q,uiconque n’oublie pas qu’il y a
des états politiques séparés les uns des autres et constitués S
tf diversement, ne traitera jamais bien aucune question d’éco­
nomie politique"; Thomas Cooper moge de Natie een taal-
J kundige uitvinding, een niets (nonentity) noemen; J. B. Say
, moge van meening zijn, dat, om de algemeene handelsvrijheid ig`
W goed te begrijpen, men zich de aarde als één groote Republiek i
moet denken; zoolang er Staten bestaan, kunnen die uit- j
J spraken slechts waarde hebben wanneer is aangetoond, dat
E i niet alleen de menschheid door internationalen vrijhandel
I bevoordeeld wordt, doch dat dit stelsel elken afzonderlijken
j staat tot meerdere welvaart brengt.
i Zoover mij bekend is, is dit bewijs echter nooit geleve1·d, i=
j en ik zal trachten aan te toonen dat wat bij enkele beroemde
, schrijvers vermoedelijk daarvoor heeft moeten dienen, alles-
5 ‘ zins onvoldoende is om tot bewijs te strekken voor een zoo ’ Q
uiterst belangrijke stelling. j l
l Vooraf echter een paar voorbeelden waaruit moge blijken,
dat voor sommige staten een afwijking van het vrijhandel-
j stelsel nuttig en noodig kan zijn. . 1 j
j Vrij algemeen wordt aangenomen, dat bij staten, die in
hun opkomst zijn, eene belemmering van den invoer van
sommige producten noodig is om hun nijverheid tot ontwik-
i 4
l