HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 82

JPEG (Deze pagina), 965.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

l
80 `
· Ik heb getracht in het bovenstaande de redenen aan te l
geven, Waarom me11 er niet in geslaagd is, de schoone é
grondgedachte van den internationalen vrijhandel zooveel l
mogelijk ingang te doen vinden. ` l
Identifieering van internationalen vrijhandel en eenzijdigen j
i vrijen invoer, een uit het oog verliezen van het werkelijke
doel van den internationalen vrijhandel, een onvoldoende l
studie van den invloed van inkomende rechten op den prijs
l der artikelen, ziedaar de drie hoofdredenen.
Het stelsel van den vrijhandel is onder die invloeden ont-
aard. Men ziet er geen bezwaar meer in door fiscusrechten
het verbruik en de voortbrenging te belemmeren; men vindt
het geen fout te belasten de petroleum, een krachtbron der
klein­industrie, de licht- en warmtebron der behoeftigen. Vol-
gens de theorie van de betalingsbalans aannemende, dat het · 2
arbeidsveld eener natie niet verruimd kan worden, neemt men I
als comtcmt aan, wat juist de taak der handelspolitiek is te ver- l
grooten. Men heeft de schoone gedachte van den internatio-
nalen vrijhandel vervormd tot iets negatiefs, tot de leuze: _;
geen verdediging van inlandsche industrie tegen de buiten- I
landsche, geen bescherming. Zoodoende heeft de stctctthuis-
kunde zich tot speciaal doel gesteld de maatregelen te keeren,
die het arbeidsveld van den staat kunnen verruimen, de wel- ` E
vaart va11 den staat kunnen vergrooten. Zij heeft in de plaats
van de grootsche gedachte van den internationalen vrijhandel
vooruitgeschoven een tweede stelsel even foutief en gebrek-
kig als het eerste juist en schoon was, het stelsel van den I
eenzijdigen vrijen invoer. i
.. . l
Men pleegt bij het voeren van polemiek over handels- E
politiek gaarne caricaturen op te stellen, om daarmee een ge-
makkelijke doch onvruchtbare overwinning te behalen-
Ik wensch mij niet te belasten met het verdedigen van
die caricaturen of van meeningen door anderen uitgesproken.
Ik wil er aan herinneren, dat ik niet behoor tot degenen
. 1
l
l
‘ r l