HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 80

JPEG (Deze pagina), 939.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

. lt
_ I
78 r
de l’Angleterre bien plus que le commerce de l’Angleterre n’a
favorise les établissements de Manchester."
Men acht bij ons dikwijls den handel van meer belang dan il
de industrie. Ten onrechte. De tijden van den eigenlijken
groothandel zijn voorbij; de tijd dat ons land de stapelplaats jj
was van tal van producten, die via Nederlandnaar de Euro- ‘
peesche staten werden verzonden, bestaat niet meer. In de _‘
. ,,Vragen des Tijds" bepleitte Mr. S. van Houten in 1879 de H;
afschaffing van alle invoerrechten, om Nederland te maken
tot een porto franco. Sedert dien openbaarde zich meer en ;
meer het natuurlijk streven om de goederen niet over andere f
landen, maar direct in te voeren. =
Dat onze handel nog belangrijk is danken wij in hoofdzaak `­
aan onze ligging, aan onze waterwegen, doch niet aan het 4 ~
stelsel van vrijhandel, een stelsel dat wij nooit hebben toe-
gepast.
Tot zoo’n hoogte is de verwarring van denkbeelden om- "'
trent handelspoliliek gestegen, dat tot zelfs op scholen van =
middelbaar onderwijs openlijk wordt geleeraard, dat Neder- .
land het vrijhandelstelsel huldigt, dat politieke programma’s
de handhaving (sic) van het vrijhandelstelsel voorop stellen,
dat in kiesvereenigingen en politieke redevoeringen de wel-
vaart van Nederland wordt afgeschilderd als voortspruitend i
uit de toepassing van het vrijhandelstelsel. ................
terwijl het Nederlandsch tarief van invoerrechten is een laag
beschermend tarief. Behoudens sommige hooge beschermende
rechten heft het 50/0 van de meeste fabrikaten.
Het is alsof alles en allen samenwerken tot het doen ont- ii
staan van een onbeschrijfelijke verwarring van denkbeelden,
een chaos van meeningverschillen voerende tot een strijd,
welks hevigheid en onvruchtbaarheid slechts geëvenaard wordt
door de oppervlakkigheid en onjuistheid van de argumenten
der strijders. i
Hoort de protectionisten: N
Hooge graanprijzen zijn in het voordeel van den werkman.
i