HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 75

JPEG (Deze pagina), 916.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

· 73
nomie en niet de oeconomie der menschheid, eenmaal de _
vraag zal oplossen of en hoeveel men met bescherming ver- _
der kan gaan, zonder de grens te bereiken waarbij de ­
z volkswelvaart wordt geschaad. i
Wij zagen dat fiscusrechten, gepaard aan acoijnsen, zijn af j
. te keuren, omdat zij het verbruik en daardoor ook de bin- in
nenlandsche voortbrenging belemmeren. Een uitzondering
moet echter gemaakt worden voor fiseusrechten, die geheven er
worden van artikelen, waarvan het uit een oogpunt van
volkswelvaart of volksgezondheid gewenscht is, het verbruik
-, te verminderen. Sterke dranken_ en tabak bijvoorbeeld, kun-
nen tot die uitzonderingen gerekend worden. VVel belem­
meren rechten op die artikelen het verbruik en de voort-
_ _ brenging, doch het verbruik weinsehvf men juist te belemmeren.
j En hoezeer een vullen van de schatkist door middel van
W deze rechten in het algemeen is af te keuren, zoo valt het A;
niet te ontkennen dat tot clit speciale geval de groote bedra­
gen, die door het` belasten van deze artikelen in de schat-
kist vloeien, een gemak opleveren, dat wellicht eenige ‘
_ compensatie geeft tegenover de overigens onverdedigbare bc-
lemmering van de voortbrenging. jl
Tot welke on­oeoonomisehe maatregelen een onjuiste opvat-
ting van dit punt voert, leert ons de suikerbelasting. Men
vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat men bij het begin der
20<> eeuw nog niet doordrongen is van de ongerijmdheid om
door belasting­regelingen den prijs van een zoo gezond voedsel Vi
en zoo goedkoop genotmiddel als suiker kunstmatig meer dan j?
te verdubbelen. Ik weet, de suikerwetgeving heeft haar ge- Y
sohiedenis en het ,,hebben van een geschiedenis" staat soms ij
j de toepassing van het juiste beginsel in den weg. Doch een ‘
J . zoo groote oeoonomische fout als de verdubbeling van den
suikerprijs behoorde toch waarlijk uit den tijd te zijn.
Men kan zich niet genoeg doordringen van de waarheid,
dat de verdeeling van arbeid haar waarde ontleent aan de
x
il