HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 74

JPEG (Deze pagina), 933.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

I p 72
· zoover zij onmisbaar zij11 om te verhinderen dat de. bewer-
king van den bodem worde stil gezet. Men zou ze Agrari-
SCIIG l'GCl'1li61l IKIIHHGIJ HOGIIIBD.
l Rechten op de goederen van Rubriek IV sub B verhoogen z
den prijs der artikelen zonder het nationale arbeidsveld te {
· vergrooten. Zij zijn dus minder aanbevelingswaardig. Ik
XVGIISCII ZG FISCuS·l`€Cht€11 te DOGIIIGH. .
Mijn beoordeeling van de wenschelijkheid van invoerrech-
ten zou onvolledig en onjuist zijn, wanneer ik niet de vraag
g stelde: Zal in een land, waar op rationeele wijze invoer-
rechten van de artikelen uit de goederengroepen I en II ­.·.
geheven worden, het heffen van invoerrechten op enkele .
goederen uitde andere groepen noodwendig nadeelig voorde
volkswelvaart zijn? Het antwoord op die vraag is mijns in- in _ _
j ziens moeielijk te geven. Blijvende prijsverhooging heeft W
behalve de prijsverhooging zelve, het nadeel dat de arbeid
kan geleid worden in minder productieve banen, en dat het
duurder gemaakte product weder grondstof kan zijn voor
j andere industrie. De gegronde argumenten die door de vrij- E
handelsleer tegen bescherming zijn aangevoerd, zijn juist _
j die, welke zich baseeren op blijvende prijsverhooging. .
Z Toch is het wellicht niet onmogelijk dat vooral oecono-
j misch weinig bevoorrechte staten voordeel kunnen putten
j uit dit soort bescherming. Een oordeel daarover is zeer
nioeielijk wanneer niet vooraf een Rationeele hefling van
gl invoerrechten op de daarvoor in aanmerking komende goe-
., deren uit Rubrieken I en II is toegepast. Eerst dan is te
beoordeelen of verdere bescherming gunstig kan werken.
Dat de gevolgen van blijvende prijsverhooging voor het
eene artikel schadelijker zijn dan voor het andere, zagen j
wij reeds bij de behandeling van Groep III. J .
Wij hebben hier dus te doen met een uiterst moeielijk te
beantwoorden vraag. Wellicht dat de beoefening van de wer-
kelijke staathuishoudkunde, dat wil zeggen de nationale oeco-
l
l
F
l