HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 72

JPEG (Deze pagina), 938.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

70
zuiver-fiscaal genoemd. Het is zonder twijfel dit geval, dat
er toe geleid heeft, dat men aan den naam fiscaal wel eens gi
de beteekenis gegeven heeft van niet-beschermend. ï
Waar de drie hierboven genoemde beteekenissen van fis- ·
caal­recht door de uitspraken van verschillende bevoegde
personen gestaafd kunnen worden, acht ik de beteekenis van ik
het woord ,,iiscaal­recht" zoo door en door dubbelzinnig, dat E
het geheel en al ongeschikt is om een scherp omlijnde ge- l
dachte uit te drukken. Verder ben ik van oordeel, dat het j
gebruik van het woord fiscaal­recht in tegenstelling van be-
schermend recht ten sterkste is af te keuren. g
Ik zal dus het woord fiscaal­recht niet meer gebruiken (ter
vermijding van misverstand ware het zeker beter dat anderen
{"' dit ook niet meer deden) doch een juiste definitie trachten
i te geven van een beschermend recht. __?
l" Een beschermend recht nu is een invoerrecht, dat geheven
wordt van een artikel dat ook in het land, waar men het "{ ‘
[ recht heft, voortgebracht wordt, en waarvan bij de binnen-
c landsohe voortbrenging geen accijns geheven wordt, of waar- i
1 van een accijns geheven wordt die lager is dan het invoerrecht.
I Of zoo’n recht 1%, 10% of 20% is, doet niet ter zake,
het is een beschermend recht. Het criterium van het al of · i
i niet beschermend-zijn is dus het al of niet geproduceerd--
i .. worden in het land waar men het recht heft. Wordt het
i artikel in het land niet geproduceerd, dan kan het recht ook
l niet beschermend zijn, maar zelfs een recht van 1% be-
schermt den inlandschen producent, geeft hem een voorsprong j
I boven zijn buitenlandschen concurrent. Dit is duidelijk. H
Doch ook de naam beschermend recht is niet in staat ons
een duidelijk omschreven beeld te geven van den invloed
E en de gevolgen, die de heflïng van een recht heeft. ,
Het effect van de bescherming is voor de verschillende i i
l goederengroepen zeer verschillend.
j Rechten op goederen uit de Rubrieken I en II beschermen
= alleen den industrieel in het geval dat het buitenland uit-
l l
1 i
f