HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 71

JPEG (Deze pagina), 914.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

- ce Q,
,,spoorwegen en tunnels, die stoombooten en havens dacht
,,te bevorderen."
Dat het buitenland iets in deze rechten bijdraagt is, vooral .
bij een klei11en staat, aan gegronden twijfel onderhevig.
Invoerrechten, gepaard gaande met accijnsheffing op wat
, in het binnenland wordt voortgebracht, zijn- bepaald schade-
i lijk voor de volkswelvaart. Zij vorderen hooge administratie- li
2 kosten, hinderen de industrie, belemmeren het verbruik en
i daardoor de binnenlandsche voortbrenging.
Het komt mij wenschelijk voor hier met een enkel woord te
bespreken de namen die men aan de invoerrechten heeft gegeven. i j
j Men spreekt van fiscale en van beschermende rechten. Vat
. bedoelt men daarmede?
Vat fiscale rechten zijn is moeielijk te zeggen.
Sommigen meenen dat een fiscaal recht is een invoerrecht
J dat geheven wordt om geld in de schatkist te brengen en 6
i dat het dus van ondergeschikt belang is of dat recht be-
schermend is of niet; het al of niet fiscaal­zijn zon dus alleen
liggen in de bedoeling van den .wetgever. Heft hij het recht ,§
A om de industrie te bevoordeelen, dan is het een beschermend
, recht; heft hij een zelfde recht om de schatkist te vullen, dan f`“
‘ _ is het een fiscaal recht. Qi
, Anderen meenen dat het fiscaal- of bescherrnend­zijn be- il
j paald wordt door het bedrag van het recht. Vijf procent zou i
i bij voorbeeld een fiscaal recht zijn, onverschillig of dit recht
sterk beschermend werkt, wat het geval kan zijn bij artikelen
die zeer weinig bewerking in het binnenland ondergaan, of
dat het weinig invloed heeft op den invoer, wat het geval
, kan zijn bij zeer bewerkte artikelen.
XVeer anderen zijn van opinie, dat een fiscaal recht is een L
E C recht, dat geheven wordt van artikelen, die in het binnen-
__ land niet geproduceerd worden of waarvan bij de binnen- .
i ` landsche voortbrenging een aequivaleerende accijns geheven ,
wordt. Een recht op een dergelijk artikel wordt ook wel
....., ~· ` V.?