HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 69

JPEG (Deze pagina), 897.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

g x
t 67 i
A. Goederen die in dat land niet in voor het verbruik vol-
doende hoeveelheid kunnen worden geproduceerd;
B. goederen die in dat land niet kunnen worden gepro­
duceerd.
Typen van artikelen sub A zijn in ons land tarwe, rogge,
j steenkolen. i
{ Typen van artikelen sub B zijn in ons land petroleum, ’
zuidvruchten, specerijen. · i
Het is duidelijk dat de prijs van al de goederen uit deze j
rubriek verhoogd wordt ongeveer met het bedrag van het
recht.
Het recht dat men van de artikelen sub B heft, vloeit
geheel in de schatkist. De importeur betaalt het, doch vindt
het bedrag van het recht terug in den prijs dien hij zijn af- _
nemers berekent. Het recht komt dus ten laste der ver- 4
bruikers.
‘* Dit laatste is ook het geval met de rechten op de goede- l
‘ _ ren sub A, doch wat de verbruikers voor die artikelen meer
betalen komt slechts in de schatkist voor zoover die artikelen
uit het buitenland zijn ingevoerd. De prijsverhooging van j
het in het binnenland geproduceerde komt ten bate van die- ï
genen, die die goederen in het binnenland voortbrengen. De
` hoeveelheid van voortbrenging van die artikelen is beperkt. r
De voortbrenging is afhankelijk van het bezit van den grond, V
A van de mijnen, welk bezit in handen van enkelen is. Die
enkelen ontvangen dus voor het binnenslands voortgebrachte
evenveel meer als de verbruikers daarvoor meer moeten be- T
talen. Het heffen van rechten op deze artikelen schept dus
T een voordeel voor enkelen op kosten van anderen. j
i Ik wil niet ontkennen dat er omstandigheden kunnen zijn
waaronder het vvenschelijk en billijk is de producenten der
” artikelen sub A te gemoet te komen. Ontheffing van lasten
is hiertoe echter het beste middel.
Het is niet te loochenen, dat (vooral hooge) rechten op T
` deze goederengroep terreinen in exploitatie kunnen brengen,
l
» 1
' Q I
r F l