HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 65

JPEG (Deze pagina), 919.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

je ,,§ ,,_, ,,,. . _, N .. ...­ .,.. .. .. Y- .v ·. . . ,·-·~··- «­·­«~­«,...·-·~. sw ~.»­T»=«··---· ·· ···> ·
. U E
l
volgende te overvloedige productie, de prijs tijdelijk te laag j
_ zijn. Bovendien kan het, dunkt mij, geen goede politiek zijn, j
I een blijvend groot jaarlijks terugkomend voordeel te verwerpen, , {
A omdat het misschien voor één keer een tijdelijke veel kleinere j
opoffering zou kunnen vorderen. 1
i Het is echter duidelijk, dat een oordeelkundig optreden
deze prijsschommeling tot een minimum kan beperken. l
l Ook spreekt het van zelf, dat slechts dan invoerrechten
moeten worden geheven, wanneer daardoor een vergrooting 1
ij van het arbeidsveld, een vermeerdering van productie kan
p verkregen worden.
Rechten op de goederen uit de rubrieken I en II zijn dus
j zelfs niet in strijd met het ideale doel van den internationalen
vrijhandel en kunnen noodzakelijk zijn voor de instandhouding
` en de bevordering van den nationalen arbeid en de nationale 4 H
gi welvaart. E
. Gonnnanivnunniniç III. ,
Q Men kan zich voorstellen, dat een artikel in een land niet ‘ ,
tot zoo lagen prijs kan worden gemaakt als in het buitenland. i
Daarvoor kunnen verschillende redenen bestaan. Klimaat en
_` gesteldheid van den bodem kunnen minder geschikt zijn om
· dat artikel even goedkoop als elders te produceeren; eveneens I
is het mogelijk dat het in het belang van eene goedkoope
lj productie noodzakelijk is dat het artikel wordt geproduceerd l
- _; in het land waar de grondstof gevonden wordt, omdat het
vervoer van de grondstof te duur zou komen door de vervoer-
kosten van den waardeloozen afval. I
Nog andere gevallen zouden zijn aan te geven, waarin met
{ zekerheid te voorspellen was dat het product, in dat land
gemaakt, belangrijk duurder moet zijn dan het in het buiten- _
di land gemaakte. _ I
S Het is duidelijk, dat een inkomend recht op een dergelijk .
artikel op den duur den prijs verhoogt met een bedrag ge-
H lijkstaande met het verschil in kostprijs van het binnenlandsche
en het buitenlandsehe product. j
1
= ‘
l
` l
‘|
. ‘
H