HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 63

JPEG (Deze pagina), 961.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

fwrxr V _" _ _ __ _ . . ,, ~ .· . . »_r.»·­7. *7"r>^-'^*~·­­·«~»-·­-•~<~•·#*­‘*¤··<‘1~··C"=‘¤~¥*¥~ï"'·`· --,¥:~. _>¤l. ’ " ‘
j 01 ·
hot mij voor, dat hot oon trourigo mood zoudo voroischon U
i dozo rogoling to bostrijdon omdat zo do maatrogolon noutra­
lisoort dio don inlandschon arboid hobbon godrukt. Kunnon
i dio industrioën, Wolkor ondorgang 1non duclit, niot bostaan
omdat do loonon niot moor kunstmatig laag wordon gohou­
· don, Wolnu, dat dio industrioén zich dan botor inrichton, op-
dat zo togon hot buitonland kunnon concurrooron.
ä In vorband mot hot liiorbovon bosprokono, doot zich do
j vraag voor hoo hoog oon inkomond rocht moot gostold wor- l
j don. Op don voorgrond stollond dat daarvoor goon voor allo
govallon vaststaand schoma is aan to govon, dat intogondool ’
l olk artikol zoo vool mogolijk hot ondorworp van oon afzon- `
· dorlijk ondorzook moot uitmakon, schijnt hot mij too, dat J
‘ dc moost rationoolo basis tot bopaling van do hoogroothoid ‘
{ van hot inkomond rocht is do factor A. Al naarmato dozo
grootor of kloinor Wordt, wordt ook hot bolang dat do natio {
{ or bij hooft dat hot product in hot binnonland gomaakt `
. E j Wordt, grootor of kloinor, torwijl bovondion do prijsvorschil- r
lon van toovalligon aard ook grootor of kloinor zullon zijn
2 naarmato do productio moor of mindor arboid voroischt.
Ook hooft oono dorgolijko rogoling voor, dat mon oonloid­
"` W: draad hooft tot do bopaling van hot rocht op half- on hool-
j fabrikaton on dat do grootto van hot inkomond rocht zoo- Vl
. vool mogolijk strookt mot hot stadium van productio waarin t
hot product vorkoort. Mot hot oog op do uitorst gunstigo
` ligging van ons land tor uitoofoning van industrio, komt hot l
mij voor, dat oon rocht van do holft van don arboid, dio
g voor do productio noodig is, mot oon maximum van bij- j
i voorboold 20 pCt. voldoondo zal zijn. Mocht bij oon product
l 1/2 A. méér dan 20 pCt. zijn, on dit product door twoo of
E moor boworkingon vorkrogon zijn, dan zoudon, wannoor dat l
product voor do hoffing van hot maximum in aanmorking
kwam, do 20 pCt. pondspondsgowijs ovor do twoo of moer {
E boworkingon vordoold kunnon wordon in vcrhouding van
J don voor olk stadium van productio voroischton arboid.
U ‘
= r