HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 62

JPEG (Deze pagina), 936.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

fr ` www V

GO
Q worden 3 pct. goedkooper te zijn dan het van buiten inge-
voerde, dan is w: ïl99­°¢Qg%ö>? l$15~äï.:jss0.000. r
_ Het onbelast laten invoeren van het f 1.000.000 van dit i
. a.rtikel kost de natie f 380.000 ’s jaars.
, Maar, zal men zeggen, die f 380.000 worden nu wel door ·
L den inlandschen arbeid meer verdiend, maar is deze bescher-
‘ ming niet kunstmatig, en zal dit niet ten gevolge hebben ä
dat de loonen buitengewoon hoog worden en dat daardoor i
andere industrieën niet meer kunnen bestaan?
Vooreerst komt het mij voor, dat deze bescherming niet
. alleen volstrekt niet kunstmatig is, doch dat daarentegen 5
juist de positie dier industrie kunstmatig ongunstig gemaakt .
is door de beschermende maatregelen van het buitenland. i ·
Den protectionistisohen maatregel van het buitenland onge- {
i daan te maken, is natuurlijk een onmogelijkheid; dien slag
die aan de industrie werd toegebracht, volkomen juist te g
neutraliseeren, is niet doenlijk; doch het komt mij voor, dat _ 5
j wanneer men door middel van een inkomend recht de in-
landsohe industrie op de inlandsehe markt een voorsprong 1.
geeft, dat die maatregel dan te beschouwen is als de best
mogelijke maatregel om die kunstmatige verkleining van -· ‘·:•
débouohé zooveel doenlijk te neutraliseeren. De hefling van
een dergelijk recht is dus niet een kunstmatige protectie en
eene kunstmatige werkverscliatïing aan den inlandehen ar- "
j beid; integendeel, het is een zooveel mogelijk opheffen van i`
l de onnatuurlijke werkeloosheid, die den fabrikanten en ar- F
beiders door de beschermende maatregelen van het buitenland
f was berokkend. _
_ Vaar nu de maatregel niet kunstmatig is, doch slechts den `
normalen arbeid tracht terug te geven, daar is geen reden ;
om te vreezen, dat de loonen buitengewoon hoog zullen worden
Dat de positie van den werkman beter zal worden wanneer
er meer werk is, dat spreekt van zelf, maar dat is juist wat
· · men in den tegenwoordigen tijd wenscht. Bovendien komt i
l Q
I .
· i