HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 61

JPEG (Deze pagina), 904.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

59 ‘ l
Het voordeel sub b is de inlandsche arbeid en normale {
winst, die noodig zijn om het 1/4 van dat artikel te produceeren. 1
Het bedrag van dien arbeid in percenten uitgedrukt van l
de waarde van het artikel, is zeer verschillend. Bij sommige l
artikelen, waarvan de bewerking gering en de waarde hoog l
L is, is dit niet meer dan b.v. 10 pCt., bij andere artikelen is I
dit 50 pGt. en meer. Bij artikelen, die in datland in voldoende i
hoeveelheid even goedkoop als in het buitenland gemaakt l
kunnen worden, behaalt dat land dus door de invoering van ]
een inkomend recht een voordeel van ongeveer 10 à 50 pCt.
of meer van de waarde der artikelen die vroeger wel, doch L,
dan niet meer worden ingevoerd en verkregen zijn door l
arbeidskracht die vroeger onbenut was. i
W Noemen wij de aldus verkregen winst in nationalen arbeid ‘ ·`
XV; het bedrag waarvoor van dat artikel minder wordt inge- j
l voerd J ; de hoeveelheid inlandschen arbeid die noodig is om 1
het product uit zijn grondstof te maken, in percenten van j
; de waarde uitgedrukt A; het verschil in prijs van het buiten-
l « landsche en binnenlandsche product naar dien zelfden maat- =i
staf berekend V, dan is `
j _J><A J><V_J><'A+V l
‘· W--int wv weinïv
l A Gedurende den tijd dat, kort na de invoering van het
E 'recht, door nog onvoldoende concurrentie de prijs hooger is,
U betaalt het publiek voor het product te veel, welk te veel
Q ontvangen wordt door de fabrikanten; gedurende den tijd
l dat, door de later volgende overdreven concurrentie, de prijs
van het product te laag is, betaalt het publiek te weinig en ij
, ontvangen de fabrikanten te weinig. Onder beide ornstandgg
heden, en dit is een zeer belangrijk punt, blijft echter de na- `
tionate winst aan arbeid W constant r; àïç-·g%O+ ’s jaars.
lc Gesteld van een artikel wordt in een land jaarlijks voor jl
f 1.000.000 ingevoerd; dat artikel bestaat voor 35 pct. uit
arbeid en het in dat land gemaakte artikel kan beschouwd gl
gl
1