HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 60

JPEG (Deze pagina), 917.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

5-
- 58 .
Ti
Hoe men zich de vernietiging eener industrie denkt, door-
dat de als paddestoelen uit den grond gerezen fabrieken elkaar
allen vermoorden, is mij niet recht duidelijk. Mij dunkt, zoo-
H dra er enkele weg zijn, zoodat de productie het verbruik
ongeveer evenaart, dat er dan niet ééne reden is voor de
andere om zoo slechte zaken te maken dat ze moeten be- i
zwijken. Er zijn altijd sterkeren en zwakkeren, de laatsten
zullen bezwijken, de eersten blijven bestaan. Eene vernietiging
dier industrie kon alleen plaats vinden als allen tegelijk wegens
financieele redenen moeten staken. Hoe men zich de moge-
lijkheid daarvan voorstelt, is mij onbegrijpelijk.
Voor mijne opvatting getuigt ook de ervaring, dat vele
in ons land beschermde bedrijven gerust op de buitenland-
sche markt kunnen mededingen, hetgeen een bewijs is dat
ze niet te duur produceeren, en dat dit eveneens gezegd i
l kan worden van de duitsche industrie die, hoewel sterk be- ä
schcrmd, de engelsche in vele gevallen overvleugelt.
Laat ons nu nagaan welk materieel resultaat de instelling A
ä van een inkomend recht op het boven vermelde artikel voor
i de natie heeft. Het gevolg van dat inkomend recht zal dus E
"zijn, dat het eenvierde, hetwelk vroeger door de iets duurdere J
­ buitenlandsche industrie werd geleverd, thans door de iets X
goedkooper werkende binnenlandsche industrie geleverd wordt. · ·
Misschien is die industrie met inrichtingen van grooteren j
omvang zelfs in staat de geheele */, tot nog billijker prijs te ·
j leveren, want tot op zekere hoogte zijn bij een grooter be- [
drijf de productiekosten geringer. "
Welke zijn nu de financiëele gevolgen van zulk een maat-
regel voor de natie? `Y
H ct. de prijs van het 1/4, hetwelk vroeger werd ingevoerd, i,
is iets lager dan vroeger.
b. dat 1/4 wordt nu in het binnenland gemaakt, zoodat niet het
product doch slechts de grondstof behoeft te worden ingevoerd. »*
Een bedrag voor het voordeel sub ct is moeilijk aan te
geven, daar dit zoo geheel en al van omstandigheden afhangt.
|
I
1 .