HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 6

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

1 l
g ` .
i 4 ’
mogelijke maatschappelijke welvaart. Gesteld men kon op l
deugdelijke gronden aantoonen, dat door het verbieden van ä
alle handelsverkeer tusschen de verschillende staten de wel- ,
vaart van de inwoners van elk dier staten en ook de welvaart
j van de bewoners van alle staten te zamen (van de mensch- Y
heid) het meest bevorderd werd, de vrije ruiling zou niet
in het belang zijn van de menschheid, en elk bona­fide ­ E
vrijhandelaar zoude zijn ideaal bevredigd zien, al moest hij F;
betreuren, dat het door hem verdedigde stelsel niet het goede ‘
middel was geweest om dat ideale doel `te bereiken. i
, Dat ideale doel, dat zoowel vrijhandelaar als protectionist ¢
nastreeft, of laat mij liever zeggen behoort na te streven, is, l
dat ieder mensch zooveel mogelijk zijn materieele behoeften
kan bevredigen, zich zooveel mogelijk kan verschaffen wat
voor hem nuttig en noodig is. Op stoffelijk gebied is daar-
mede het mogelijke bereikt; en dit is ook de grondgedachte Q
waarop de beschouwingen van Adam Smith in zijn beroemd E
werk berusten. {
Onmiddellijk sluit zich hieraan vast een van de meest l
verdienstelijke beschouwingen van Smith, die over de ver-
deeling van arbeid en de indirecte voortbrenging.
. Het voorbeeld van de speldenfabriek is bekend. Een arbeider, ä
alleen werkend, zoude misschien één speld per dag kunnen S V
u maken; verdeel den arbeid voor het maken van een speld
benoodigd, in ongeveer achttien verschillende bewerkingen
ii en de 18 specialiteiten in de onderdeelen van de operatie
maken meer dan 48.000 spelden daags.
Wanneer ieder mensch zijn eigen schoenen, kleêren, men- _
belen moest maken, zijn eigen huis moest bouwen en zijn l
i eigen voedsel moest telen, oogsten en bereiden, zou iedereen
het armoedig hebben. Specialiteit zijnde in een zeker soort
van arbeid en ongestoord daarmêe bezig kunnende blijven,
brengt men daarentegen een maximum van producten voort.
Door de verdeeling van arbeid produceert men wel niet direct
alles wat men noodig heeft, maar men kan dit verkrijgen S
il
li
i il
_ ? ?