HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 58

JPEG (Deze pagina), 938.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

56 ­
om te doen zien, hoe onbillijk het is geen oog te hebben
voor anderen. ïï
Wij hebben zoo straks aangenomen, dat van een zeker
, a.rtikel, waarop geen invoerrecht geheven wordt, de aan~ il
biedingen van buitenlandsch fabrikaat iets duurder waren dan ‘
van binnenlandsch fabrikaat, en dat dientengevolge drie vierde €<
van dat artikel werd gekocht uit het binnenland en een vierde l
uit het buitenland.
Gesteld nu men gaat van dit artikel een inkomend recht
heffen van zoodanig bedrag, dat het buitenland niet meer van. A _
belang concurreeren kan. Welken invloed zal dit dan op den i
prijs hebben? j
De loop van zaken zal mijns inziens de volgende zijn,
eene meening die gegrond is op de ervaring, in menigen tak
. van industrie onder die omstandigheden opgedaan.
, De gebruikers van het buitenlandsch product voorzien zich
I ruim van dat product even vóórdat de rechten in werking .
worden gesteld. Die voorraad is soms zoo belangrijk, dat hij
voor eenigen tijd de prijzen buitengewoon drukt. Langzamer­ ·
j hand wordt die druk minder en de inlandsche fabrikanten
krijgen volop werk. Enkelen, een groote vraag voorzien heb-
bende, hebben hun productievermogen uitgebreid, anderen · ‘*
voeren het ten top. Toch is misschien de capaciteit der fabrieken " fi
‘ niet groot genoeg om aan de vraag te voldoen en de prijs ;
van het artikel wordt hooger dan het onder de vroegere om-
V standigheden (vóór de heffing van het recht) zoude geweest
t zijn. Is die rijzing van eenige beteekenis, dan zal ze al spoedig ij
i de oorzaak zijn dat de buitenlander, die plotseling zijn clientèle
verloren heeft, waarschijnlijk veel fabrikaat in voorraad heeft è
en gaarne tot lagen prijs wat wil opruimen, weer gelegenheid Q
vindt eenige zaken te doen. Niet onmogelijk is het, dat hij j
onder die omstandigheden zelfs tijdelijk een groot deel van , j
het bedrag der rechten er bij legt, in welk geval de prijs- *‘»
verhooging van het artikel slechts van weinig beteekenis is. In
` elk geval ontvangt echter de inlandsche fabrikant een hoogereu