HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 55

JPEG (Deze pagina), 931.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

¥ 53
men zich voorstellen, dat de buitenlander slechts l/4 verkoopt
terwijl door _het binnenland 3/4 geleverd wordt.
Ware een ieder in’staat ten allen tijde met volmaakte
zekerheid te zien welk artikel in verband met prijs, kwali- i
teit en condities het goedkoopst was, waren nog niet andere `
‘“ bijkomende omstandigheden in het spel, dan zou men kun- I
nen beweren, dat de buitenlander, als hij duurder was, niets nl
en de binnenlander alles zoude leveren. Dit is echter niet het
geval. Zelfs hij , dien 1nen een knap koopman noemt en voor fl
[ wien het inkoopen hoofdbezigheid, vak is, vergist zich menig-
l maal bij het koopen van een artikel, zoodat het hem later _ ‘
[ blijkt, dat hij beter gedaan had iets anders te koopen. Is het
l oordeel of iets duur of goedkoop is, bij verschillende per-
sonen ook niet zeer verschillend? En hoc dikwijls gebeurt ·,
f het niet in het dagelijksch leven, dat goedkoop duurkoop is)
of dat. men bemerkt, dat men, soms reeds sedert geruimen _ ï
' g tijd, voor den hoogen p1·ijs dien men besteedde een beter of l
voor een lageren prijs een even goed artikel had kunnen
koopen?
Vanneer nu die te duur gekochte artikelen van buiten-
lanclsch fabrikaat zijn, is er niet alleen nadeel voor den
- lg r kooper, doch bovendien is er nog nadeel voor de nationale {ii
welvaart, daar de arbeid verloren gaat, die voor het produ­ ii
i _ ceeren van dat artikel noodig geweest is. Dit laatste nadeel al
`. bestaat ook, wanneer tot gelijken prijs het buitenlandsch `
ä fabrikaat gekocht wordt.
{ Uit een en ander blijkt dus dat bij gelijkstaanden prijs de
Q buitenlandsche fabrikant evengoed als de inlandsche zijn pro- il
duct kan verkoopen, ja zelfs dat meermalen het buitenlandsch A
' product duurder wordt verkocht dan waarvoor het inlandsche 1
te verkrijgen geweest ware. fi
; Nu zou dit volstrekt geen bezwaar zijn, wanneer dat artikel ï
dl buitenslands ook onbelast ware; de bijzondere, deels toe- _
[ vallige, voordeelen, die de buitenlandsche industrie feitelijk
u heeft, zouden dan ook den inlandschen industriëelen in het
l
|
il