HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 49

JPEG (Deze pagina), 961.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

T n
47
li in hun ruiling onbelemmerd zijn. Welnu, wanneer de be-
i woner van een staat, welke eenzijdige vrijen invoer huldigt, H
zijn product wil ruilen met de bewoners van een land, dat
jj van dat product beschermende rechten heft, dan bestaat er
[E voor hem geen vrijhandel. Hij is belemmerd in zijn productie,
in zijn arbeid, in zijn welvaart. ·'
Met welk doel noemt hij, die dat eenzijdige stelsel voor-
staat, zich vrijhandelaar? De naam vrijhandelaar had prac-
.r tische beteekenis zoolang men nog kon verwachten dat de ­
l internationale vrijhandel zou worden toegepast. Er zijn in "
j Nederland misschien niet velen, die niet zouden willen,
li dat er was vrijhandel, dat wil zeggen onbelemmerde vrijheid ,
iï van koopen van buitenlandsche producten, maar ook onbe­ I
ll lemmerde vrijheid van verkoopen der inlandsche producten
In in het buitenland. Slechts wederzijdsche vrijheid kan vrij-
li handel scheppen. Tegenover den Protectionist staat in de
praktijk, in de werkelijkheid, niet de Vrijhandelaar, maar de
,,Voorstander van d.en eenzijdigen vrijen invoer." Zeker, de l
ig, naam vrijhandelaar klinkt beter. Men zal niet gemakkelijk
belangstelling wekken voor de leuze ,,Eenzijdige vrije invoer ij
_ zij ons streven." Toch dienen leuzen te beantwoorden aan
_·‘‘ het doel dat men beoogt.
· Het is daarom, dat ik een ernstig bezwaar heb tegen de
; wijze waarop in ons land met name door de vereeniging
` ,,Het vrije ruilverkeer" propaganda wordt gemaakt. Vrij ruil-
i verkeer is slechts te verkrijgen wanneer zoowel invoer als j
’ uitvoer onbelemmerd is. De vereeniging ,,I·Iet vrije ruilver-
keer" nu, stelt zich die vrijheid niet ten doel; haar naam is j
­r in strijd met haar bedoeling. Volgens hare statuten beoogt _l
zij ,,de handhaving der oeconomische beginselen die ten i
je grondslag liggen aan het bestaande tarief van invoerrechten"; l
.' de bestendiging dus van de beschermende en andere rechten
t van ons tegenwoordig tarief; dus zelfs nog niet eens den
vrijen invoer!
Toch zijn honderden van die vereeniging lid. Toch werden

j
je »