HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 48

JPEG (Deze pagina), 930.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

( . " ‘""""‘"“"^"‘"""" "e"tr·”r¤·";*~· ·····n*”'“*‘g.fi V

s
46 Z"
i
` andere onderdeelen, dan is zijn arbeid onnut, hij doet beter ‘ Y
één speld te maken dan duizenden speldekoppen.
In even sterke mate geldt dit voor de internationale in-
directe voortbrenging. Talloos zijn de gevallen, waarin de
specialiteiten zich te pletter liepen tegen de muren, die andere
staten ter bescherming opriohtten, waarin zij, evenals de
speldekoppen­makers, met hun product bleven zitten, zoo-
dat zij het nog slechts in hun eigen land konden plaatsen. ._ `”
Eenzijdige vrije invoer kan nimmer voeren tot de ver- l
wezenlijking van het ideale doel, dat de internationale vrij- l
handel beoogt. %·
Men vindt wel eens de meening verdedigd, dat een kleine ii
staat niet geschikt is voor industrie, omdat de nijverheid er lr
’ niet genoeg afzet, een te klein arbeidsveld heeft. Voor enkele I*
artikelen, speciaabwerktuigen bijvoorbeeld, kan dit juist zijn.1
Doch van veel meer belang is het arbeidsveld per mwoncr.
_ Laat men het arbeidsveld door het buitenland kunstmatig
· verkleinen, dan ontstaat er een verlies aan arbeidsveld, een lx
i gemis aan arbeid, waarvan de ongunstige invloed zich op
‘ alle individuen, die arbeiden, doet gelden. Een land met een
‘ inwonertal van‘5 millioen , waarvan het arbeidsveld 1/5 ver- _ Q
kleind is, verricht nog maar den arbeid dien 4 millioen in- . §
woners zouden volbrengen als zij niet in hun productie be- E.
_ lemmerd waren geworden. Een ander land dat zijn arbeidsveld `
heeft weten te behouden of uit te breiden, zal per inwoner '
meer produceeren en naar evenredigheid welvarender zijn. ­
Het moge wellicht gebruik zijn te spreken van vrijhandel
waar eenzijdige vrije invoer bedoeld wordt - dit gebruik is `H
af te keuren. ,
Ten onrechte noemt men het stelsel van den eenzijdigen vrijen ·, ‘ii
invoer ,,vrijhandel." Handel is ruil, ruil onderstelt twee par- `
tijen. Vrijhandel is dus ruil tusschen twee partijen, die beiden jg
z,
1 Wat Nederland aangaat moet men de uitgestrektheid zijner koloniën
j niet uit het oog verliezen.
` L