HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 47

JPEG (Deze pagina), 928.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

. M W . ...-. .- n....-.-.n.M ,.A . -..4 . W
?§»ë’ 45 ·
t de achterlijke en ingeslapen Amerikanen, Belgen en Duit-
V schers gemakkelijk de loef afsteken. j
l Zoolang echter het omgekeerde zeer dikwijls het geval is,
_ I zal men mij moeten toestemmen, dat de ,,practische" argu-
l menten voor het stelsel van den eenzijdigen vrijen invoer _
ï` door de praktijk worden gelogenstraft. i '
Men heeft getracht het stelsel van den eenzijdigen vrijen
i invoer te verdedigen door het voor te stellen alsof de mensch j,
‘ in de eerste plaats consument was. Het heeft er iets van
T alsof de voorstanders van den eenzijdigen vrijen invoer de l
belangen willen behartigen van den mensch-consument, terwijl l
e de protectionisten slechts oog hebben voor den mensch-pro- gl
l ducent.
Zoolang een arbeider niet de plaats zoekt waar de levens- ,l
j middelen goedkoop zijn, maar wel waar hij werk kan krijgen,
W zoolang een arts die zijn studiën volbracht heeft, zich niet
· vestigt waar het leven goedkoop is, maar waar hij practijk
denkt te vinden, zoolang zal de mensch ook beschouwd moeten ‘j
worden als producent.
4 i Zoolang de koopkracht van het loon hooger is naarmate jl
. de prijs der goederen lager is en de werkelijke waarde van
il het loon slechts bepaald wordt door de hoeveelheid goederen le.
die men er voor koopen kan, zoolang heeft hij ook belangen jl
{ j als consument. l
_ De mensch is beide: producent en consument. Zij, die hein
uitsluitend in één dier kwaliteiten behandelen, zijn eenzijdig. ij
g _ Doch wat blijft er van de voordeelen van den internatio- 1
j nalen vrijhandel over, wanneer, zooals feitelijk nu het geval S il
j is, alle staten door invoerrechten de ruiling belemmeren? jj
l Wat Smith noemt ,,verdeeling van arbeid" kan eveneens l
,,vereeniging van arbeid" genoemd worden, want zij ontleent ll
' haar waarde slechts aan de mogelijkheid van vereeniging.
Gesteld de speldekoppen-specialiteit is niet meer in de gc-
legenheid zich in verbinding te stellen niet de makers der