HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 46

JPEG (Deze pagina), 917.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

{ of r z . .. , , _ i· _ `.,<
44 l‘§«ä’
van het eerste deel zijner Sophisnies Economiques (uitgave
Guillaumin &; Cw- 1854): V
,,Je voudrais que l’opinion fut ameneé à sanctionner une i
,,loi de douanes conçue a peu pres en ces termes: _ V
,,Les objets de première nécessité paieront un droit ad va-
,,lorem de 50/0. ï`
A ,,Les objets de convenance 100/0. _ `
,,Les objets de luxe 15 ou 200/0."
Toch heet Bastiat een overtuigd vrijhandelaar! i
Het zoude zeker nuttig zijn, dat een juiste definitie gege- ‘
ven werd van wat een ,,vrijhandelaar" is. Het kan toch niet A
juist zijn, dat alleen zij, die den lof zingen van de groote
schrijvers en de geschriften der vrijhandelsschool, vrijhande-
` laars genoemd worden, zelfs ook dan wanneer zij den vrijen i
handel door het heffen van invoerrechten belemmeren.
­ Behalve de groote, wetenschappelijke argumenten voor V
` het stelsel van den eenzijdigen vrijen invoer, bestaan er nog ‘
eenige andere, meer van practischen aard. Men zegt: invoer-
` rechten dooden de concurrentie, verdooven, verslappen, doen
de industrie inslapen; zij maken dat geproduceerd wordt met _
i verouderde machines in vervallen werkplaatsen. .
Wij zullen later opmerken, dat door de heffing van invoer- i`
· rechten de concurrentie niet altijd minder behoeft te worden,
dat in vele gevallen de concurrenten slechts veranderen. En {
wat de andere bezwaren aangaat, het komt mij voor, dat zij _
zeer belangrijk zullen zijn zoodra men hoort, dat Amerika
op industrieel gebied achterlijk is en weinig nieuwe uitvin- / .
dingen doet, dat de Belgische nijverheid onbeteekenend is
in vergelijking met de Nederlandsche, dat Duitschland op g
industrieel gebied de vlag moet strijken voor Engeland, dat
Nederland als export-natie, als makende een kranig figuur, ·;
met ophef vermeld wordt in de consulaire verslagen, zoodat i
men er in leest, dat de Wakkere Nederlandsche fabrikanten