HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 45

JPEG (Deze pagina), 912.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

A, % .A D q.>W I. `=i , I`I`ï."ï.ïff;ï,~
|
2 i
?”‘ . 43 .
Waar nu het in- en uitvoerargument aanneemt, dat door
het heffen van invoerrechten bepaalde industrieën tot grooter
uitbreiding kunnen worden gebracht, doch in gebreke bleef
aan te toonen, dat die uitbreiding slechts verkregen kan
F worden ten koste van andere industrie, daar is het plicht de _,_.
maatregelen te beramen die tot de uitbreiding dier industrieën ,
tot de bevordering der nationale welvaart kunnen leiden. ,
In het algemeen beschouwt men hen, die door invoerrechten
de volkswelvaart willen verhoogen te veel als belemmeraars,
die in het belemmeren hun ideaal, hun einddoel zoeken. i
Frédéric Bastiat, weinig flatteus, vergelijkt ze in zijn be- nl
kende fabel met bewoners van Stulta en Puera, die remmers tgl
aanstelden om op hun kostbaren nieuw­aangelegden verkeers-
weg het vervoer te hinderen. In onze maatschappij zoude j
men ongeveer hetzelfde bereiken door van alle artikelen een
zelfde recht per kilo te heffen. Zoover mij bekend is, is een
p dergelijk tarief nooit aanbevolen. ii
Het Nederlandsche tarief van invoerrechten heft een uni- ii
form recht van 50/0 van tal van artikelen, doch belast half?
‘ fabrikaten lager en laat grondstoffen vrij. Deze scheiding
. I tusschen grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten, welke, [Ei
naar men zegt, de grondgedachte van ons tarief is, is niet it
onjuist, doch eigenlijk protectionistisch.
Trouwens de bewoners van Stulta en Puera zijn in goed ii
gezelschap. De geheele menschheid kan met hen vergeleken F
worden, want alle staten heffen rechten en nemen 1naatre­ ‘
gelen tot wering van buitenlandsche producten. ‘
_ Doch ook Bastiat zelf zoude onder de bewoners van Stulta
en Puera niet zoo’n slecht figuur maken als men bij lezing X1
zij ner geestige en scherp kritiseerende werken wel zoude onder- §
stellen. l
Op de tot hem gedane vraag, welk tarief van invoerrechten i
hij dan wél gewenscht zou achten, antwoordt hij op pag. 4
`
t
{
ij.
ë
l