HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 44

JPEG (Deze pagina), 912.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

r
· 42 ‘ .
het in- en uitvoerargument heb, bedenkingen niet alleen `
` niet weerlegd door, maar ontsproten uit hetgeen men tot
- verdediging dier ongerijmde stelling heeft aangevoerd.
Ik stelde mijn bedenkingen in een zestal afzonderlijke
punten op, in de hoop dat men ze bij eventueele polemiek
_punt voor punt zal behandelen. lt
NVelke hooge plaats het in- en uitvoerargument inneemt
bij de verdedigers van het stelsel van, den eenzijdigen vrijen
invoer weten zij, die bekend zijn met de geschriften die dit
stelsel bepleiten, en tevens kennis namen van de bestrijding
die ten deel viel aan hen, die de ongerijmdheid van den
eenzijdigen vrijen invoer trachtten aan te toonen. Het is de
alpha en de omega der voorstanders van dit stelsel. Zoodra
de conclusie luidt, dat er meerder welvaart ontstaan zoude,
treedt het in- en uitvoerargument voor den dag om te be-
­ weren dat evenveel indust1·ie wordt stil gezet.
`_ Het in- en uitvoerargument heeft meeningen doen ontstaan
zoo zonderling, dat men zich haast afvraagt hoe het moge- `
V lijk is, dat zij konden worden verspreid. Zóó de stelling dat
de 1nensch­consument gaat boven den mensch­producent; zóó
de meening dat een volk zijn welvaart kan vergrooten door _
in te voeren zonder op de instandhouding van zijn arbeids- I
veld, van zijn productie te letten; zóó de stelling dat het
voor een staat hetzelfde is of hij invoerrechten heft van bui-
tenlandsehe producten dan wel uitvoerrechten van zijn eigen
‘ producten. Inderdaad, waar voor den staat ter bevordering
der Welvaart maatregelen aanbevolen worden, die lijnrecht
in strijd zijn met wat in het dagelijksch leven verstandig en
redelijk is, is het duidelijk dat er in den gedachtengang iets '
moet haperen.
Ik meen te hebben aangetoond dat dit ,,iets" [veel is.
Het ,,groote", het ,,afdoende" argument van den in- en uit-
voer kan dan ook allerminst ,,vernietigend" genoemd wor-
den, .... ld. althans niet voor de tegenstanders er van.