HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 42

JPEG (Deze pagina), 939.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

. i
40 Ggà
M èiäï
den zijn f 90 millioen, de goederenuitvoer ook f 90 millioen.‘ _ `
De invoeren zijn dus weer gelijk aan de uitvoeren en er
is geen ophooping van geld ontstaan. ‘ .
Hoe staat het nu met de volkswelvaart, met de industrie?
Van het ,,zekere product" wordt f 20 millioen meer voort- ·
gebracht. De voortbrengers hebben door hun meerdere koop- '
kracht kunnen koopen f10 millioen buitenlandsche en f10
millioen binnenlandsche producten méér dan vroeger. Zij zijn _
dus f20 millioen welvarender geworden. ‘
~ En nu de industrie. De overige binnenlandsche industrieën E
verkochten f 10 millioen van hun product in het binnenland
meer, en exporteerden f 10 millioen minder. Haar omzet i
bleef dus even groot. De totale nationale industrie, de nieuwe
tak van nijverheid inbegrepen, bracht dus voor f 20 millioen ·
meer voort dan vroeger.
Maar zet dan de meerdere invoer der f 10 millioen buiten-
. landsche producten de inlandsche industrie niet stil? Neen,
‘ want het is de meerdere koopkracht, de meerdere vraag naar "
goederen, die dien invoer doet ontstaan.
` NVij zagen dus uit dit voorbeeld, dat brjj geltj/cblryrende ever-
houdring tusschen goederen-rlnooer en goederen-urltooer de rolksweZ­ ,
mort door het hejjen van een rlnooerreeht kan worden vermeerderd. X I
Nog eenvoudiger en nog sprekender wordt dit voorbeeld, 4 ‘
wanneer men voor een oogenblik aanneemt, dat de voort- .­
brengers van het ,,zekere product" de door hen meer ver- j ­
` diende f 20 millioen geheel besteden tot den aankoop van l
inlandsche voortbrengselen, die anders zouden worden ge-
ëxporteerd. Alsdan kan de goederenuitvoer f 20 millioen ·
minder, dus : f 80 millioen, worden, doordat de andere j
1 Ik merk hier nog op, dat het bovendien zeer waarschijnlijk geacht moet l
worden, dat de overige binnenlandsche industrieën doo1· den grooteren bin- ’_
nenlandschen afzet haar productie vergrooten, zoodat zü ten slotte haar ·
uitvoer weer op f100 millioen brengen. In plaats van ,,stil gezet" zal dus
de overige industrie door het ontstaan der nieuwe industrie hoogstwaar-_ . ·
schijnlijk worden uitgebreid.