HomeDrie stelsels van handelspolitiekPagina 41

JPEG (Deze pagina), 945.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 71.37 MB

Kit
j . lil
E? 39
stilzetting der industrie ontstaat door de noodzakelijkheid van W
[ de gelijkheid der in- en uitvoeren.
Y Nu overgaande tot de zaak zelve, constateeren wij dat in
l het voorbeeld wordt aangenomen, dat door de heffing van
l het recht zekere goederen ter waarde van f 20 millioen, die
j eertijds werden ingevoerd, thans door eigen arbeid verkre­ ·
l gen worden. Tengevolge daarvan worden jaarlijks f 20 millioen _,
j I in dien tak van nijverheid meer verdiend. l
Ik vraag nu, wie ontvangen die f 20 millioen?
{ Het zijn zij, die die goederen hebben voortgebracht. fl
¥Vat doen de duizenden, wellicht tienduizenden, waaronder
die f20 millioen zullen verdeeld worden, met het aandeel X,
l dat zij er van ontvangen tot belooning van den arbeid dien
` zij méér dan vroeger verriohtten?
E Mr. Pierson neemt aan, dat .zij dit geld bewaren, dat zij
E het laten oplioopen, zoodat de geldvoorraad met f 20 mil- pl
lioen ’s jaars vermeerdert en eindelijk het land zoo over-
Q stroomd is met geldvoorraad, dat de prijzen van alle ar-
tikelen stijgen. ­ {
E Ik acht die voorstelling geheel en al onaannemelijk. ij
Terecht zegt Mr. P. op bladzijde 13 der Grondbeginselen:
· L ,,Maar dat overvloedig geld spoedig wordt uitgestooten,
lf ,,niets is natuurlijker; aan dat uitstooten nemen zoo velen
lx ,,een werkzaam aandeel, dat het noodzakelijk met snelheid Ji
{ ,,moet geschieden. Kas werpt geen rente af; de koopman, _ jg
i ,,wiens kas onmatig is verruimd, koopt er goederen of effec-
Qi ,,ten voor." ill
Dat dan ook arbeiders en ondernemers die f20 millioen ·
als geld zullen bewaren, komt 1nij geheel ongerijmd voor. jj
Ik geloof zelfs dat er geen acht dagen zullen verloopen of
,.l voor de meerdere verdienste worden reeds goederen gekocht. j
ä Laat ons nu aannemen, om bij de cijfers van Mr. P. te jj
2 blijven, dat voor die f20 millioen voor f10 millioen aan .
i _ binnenlandsche en voor f 10 millioen aan buitenlandsche voort- lj
. brengselen worden gekocht, dan kan de goedereninvoer gewor­
I